Dobro došli na oficijelnu stranicu Grada Zenica

E-registar Administrativnih postupaka


Registar predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju administrativnih postupaka.

E-registar Administrativnih postupaka

Dodjela vanrednih novčanih sredstava

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica

Zahtjev za nabavku i oporavku-servisiranje ortopedskog i drugog pomagala

Dodjela jednokratne novčane pomoći

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce

Mjesečni novčani dodatak nosiocima ratnog priznanja i njihovim porodicama

Pomoć u slučaju smrti - naknada troškova sahrane

Zahtjev za pomoć u liječenju i nabavci lijekova

Ostvarivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje medicinska rehabilitacija

Zahtjev za zdravstveno osiguranje branilaca i članova njihovih porodica.

Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih novčanih sredstava

Prijava štete od prirodne i druge nesreće

Sprovodnica za prenos umrlog lica i ekshumacija

Prijava početka izvođenja građevinskih radova

Provedba aneksa G sporazuma o sukcesiji

Nepotpuna eksproprijacija

Utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađen objekat bez prava

Zahtjev za ažurnu geodetsku podlogu

Provođenja promjena u katastarskom operatu - ugovori ostavine presude imovinsko-pravna rješenja

Zahtjev za utvrđivanje činjeničnog stanja

Potpuna eksproprijacija

Uvjerenja o neposjedovanju - posjedovanju nekretnine

Cijepanje parcela

Ponuda suvlasničkog - sukorisničkog dijela gradu Zenica

Identifikacija parcele

Iskolčenje objekata i prijem temelja

Promjena kulture

Zaključivanje sporazuma o naknadi za eksproprisane i deeksproprisane nekretnine

Vraćanje u posjed nekretnina u svojini građana koje su proglašene napuštenim

Utvrđivanje prava u postupku privatizacije

Deeksproprijacija

Kupovina suvlasničkog - sukorisničkog dijela od Grada Zenica

Upis prava na nekretninama u postupku privatizacije

Geodetsko snimanje komunalnih uređaja

Utvrđivanje javnog interesa

Zahtjev za provođenje elaborata o uplanjenju

Iskolčenje komunalnih uređaja

Podaci o geodetskim tačkama i kopija mreže geodetskih tačaka

Zahtjev za provođenje elaborata o cijepanju

Brisanje objekata

Uplanjenje objekta

Izvod ili prepis posjedovnog lista

Izvod iz službene evidencije - kopija foto-skica i prepis dokumenata

Provođenja promjena u katastarskom operatu komunalnih uređaja - elaborat

Administrativno izvršenje

Kopija katastarskog plana - digitalni ili analogni oblik

Usklađivanje površina novog - starog premjera

Ispravka pogrešnog cijepanja na geodetskim planovima

Zahtjev za iskolčenje i prijem temelja po elaboratu

Spajanje parcela

Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta

Snimanje situacije - parcela i objekata i obnova geodetskih tačaka

Upis nacionalnosti

Ispravka podataka u matičnim knjigama

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz biračkog spiska

Upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o slobodnom bračnom stanju

Promjena prezimena nakon razvoda braka

Naknadni upis državljanstva u matičnu knjigu rođenih

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o državljanstvu

Upis u matičnu knjigu rođenih djeteta rođenog u inostranstvu

Prijava namjere zaključenja braka

Upis činjenice vjenčanja iz inostranstva

Zahtjev za ovjeru potpisa prepisa i rukopisa u zgradi grada

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih na internacionalnom obrascu

Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Upis u matičnu knjigu umrlih i izdavanje smrtnice

Zahtjev za izradu prepisa službenih akata ili dokumenata

Upis činjenice smrti nastale u inostranstvu

Ovjera potpisa van zgrade grada

Naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Upis u matičnu knjigu vjenčanih

Izjava majke kad ne želi imenovati oca djeteta

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu

Izdavanje dokumenta iz arhive

Priznanje očinstva

Upis u knjigu državljana fbih

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih na internacionalnom obrascu

Potvrda o životu

Slobodan pristup informacijama

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih

Kućna lista za inostranstvo

Zahtjev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava

Upis u registar poljoprivrednih klijenata

Zahtjev za upis u RPG i RK i prijava promjene podataka

Zahtjev za upis u RPG i RK i prijava promjene podataka - pravne osobe i obrtnici

Saglasnost za korištenje naziva grada Zenice

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti uplatnog mjesta - sportske kladionice

Prestanak važenja odobrenja za osnivanje ugostiteljske radnje

Promjene u tijeku obavljanja obrta srodne djelatnosti domaće radinosti

Zahtjev za osnivanje obrta - srodne djelatnosti

Prestanak važenja odobrenja za osnivanje trgovčke radnje

Obavljanje javnog prijevoza putnika - taksi prijevoz

Promjene u toku poslovanja trgovčke radnje

Prestanak obavljanja obrta srodne djelatnosti domaće radinosti

Privremena obustava obavljanja obrta srodne djelatnosti domaće radinosti najava rada po privremenoj obustavi

Utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uvjeta putničkoj agenciji za obavljanje djelatnosti

Obavijest privrednog društva o početku rada u prodajnom objektu

Promjene u toku poslovanja ugostiteljske radnje

Osnivanje trgovčke radnje

Utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta pravnom licu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Odobrenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavnice - trgovac pojedinac

Osnivanje ugostiteljske radnje

Obavljanje prijevoza za vlastite potrebe

Obavljanje javnog prijevoza stvari

Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije

Uvjerenje o nevođenju u evidenciji civilnih žrtava rata

Produženje prava na privremeni smještaj raseljenim licima ili povratnicima

Izdavanje uvjerenja o statusu raseljenog lica ili povratnika ili izdavanje uvjerenja o stanju imovine

Priznavanje statusa civilne žrtve rata i ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu

Finansiranje troškova sahrane-dženaze

Priznavanje statusa civilne žrtve rata i ostvarivanje traženog prava

Legalizacija bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata

Produženje urbanističke saglasnosti

Izmjena i dopuna odobrenja za građenje

Urbanistička saglasnost za izgradnju - rekonstrukciju - nadogradnju - dogradnju i promjenu namjene

Upit o mogućnosti gradnje

Odobrenja za građenje – izgradnja - rekonstrukcija - dogradnja - adaptacija

Izvod iz planskog akta

Uvjerenje ili potvrda o vođenju postupka iz nadležnosti službe

Urbanistička saglasnost za privremene građevine i zahvate u prostoru

Urbanistička saglasnost za započete ili izgrađene objekte

Lokacijska informacija

Produženje odobrenja za građenje

Odobrenje za upotrebu objekta - upotrebna dozvola.

Urbanistička saglasnost - lokacijska informacija za izgradnju porodične stambeno-poslovne zgrade do 200 kvadratnih metara i druge zahvate za koje nije potrebno odobrenje za građenje

Urbanistička saglasnost za korišćenje javne površine - kioska - tendi i reklamnih panoa

Odobrenja za pripremne - istražne radove

Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti

Načelno odobrenje za građenje za složene građevine

Odobrenja za uklanjanje građevine

Uvjerenje o cjelovitosti

Vodna Dozvola

Vodna saglasnost

Prethodna vodna saglasnost

Zahtjev za izdavanje dopunske oznake za taksi vozilo

Pokrenite postupak online

Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije

Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih novčanih sredstava