Dobro došli na oficijelnu stranicu Grada Zenica

Gradsko pravobranilaštvo

Gradsko pravobranilaštvo osnovano je kao Općinsko pravobranilaštvo Odlukom vijeća općine Zenica broj: 01-01-17869/14 dana 25.09.2014. godine da bi u skladu sa statusnim promjenama u smislu osnivanja Grada Zenica bilo ustanovljeno kao Gradsko pravobranilaštvo dana 12.02.2015. godine.

Gradsko pravobranilaštvo Zenica je po zakonu nezavisan i samostalan organ Grada.

Gradski pravobranilac je zakonski zastupnik Grada.

Gradsko pravobranilaštvo vrši poslove zaštite imovine i imovinskih interesa Grada, njegovih organa, tijela, fondova i drugih subjekata koji nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta Grada ili Grad vrši osnivačka prava u njima.

Gradsko pravobranilaštvo zastupa Grad i pred stranim sudovima, arbitražama i drugim stranim državnim organima i organizacijama, ako Gradonačelnik ne odluči drugačije iz opravdanih razloga.

U procedurama donošenja općih akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima u vlasništvu Grada, obavezno se pribavlja mišljenje Gradskog pravobranioca.

Funkciju Gradskog pravobranioca vrši Gradski pravobranilac i njegov zamjenik.

Gradski pravobranilac predstavlja pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti u skladu sa Zakonom.

Gradskog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje i smjenjuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika u postupku predviđenom Zakonom o pravobranilaštvu a u skladu sa posebnim propisima.

Gradski pravobranilac imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo biran.

Gradsko pravobranilaštvo podnosi jednom godišnje Gradskom vijeću i Gradonačelniku izvještaj o svom radu u okviru kojeg ukazuje na uočene pojave i probleme u primjeni zakona i drugih propisa od značaja za ostvarivanje svoje funkcije.