Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za asfaltiranje puta, izgradnju dječijeg igrališta i uređenje parking prostora u MZ „Nova Zenica“. 1. Asfaltiranje dionice puta u ulici Sandžačka broj 1 Obrazloženje: Građani iz ulice Sandžačka broj 1 obraćali su se mi ranije sa zahtjevom za uređenje puta u dužini cca 150 m koji nikada nije asfaltiran iako se nalazi u gradskoj zoni. Ovaj put dodatno je oštećen prilikom izgradnje GGM obzirom da su ga kao alternativni put koristili mješatni Kanala, Pehara i Ričica. 2. Izgradnja dječijeg igrališta i parkinga Obrazloženje: Problem sa kojim se također susreću građani u ovoj ulici, posebno stanari dvije stambene zgrade sa 90 stanova i cca 200 stanara nastao je nakon rušenja zgrade „Samački“. Navedena površina koja je zapuštena sve više postaje divlja deponija za odlaganje smeća, te zbog velike količine trave i izraslog šiblja postaje potencijalna opasnost za djecu od ujeda zmija i drugih životinja. Ova površina po svom kapacitetu je dovoljna za izgradnju adekvatnog dječijeg igrališta, a ostatak se može iskoristit za uređenje parking prostora koji trenutno nedostaje stanarima ovog dijela Nove Zenice. Sve navedeno vidljivo je iz fotografija koje prilažem u prilogu inicijative.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena Službi za društvene djelatnosti i Službi za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice. Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u 2020. godini izradila je informaciju o stanju dijela gradskih saobraćajnica sa prijedlogom mjera sanacije i rekonstrukcije koji je prezentiran Gradskom vijeću (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine). U navedenom planu u zoni 1. koja obuhvata područje omeđeno ulicama Školska, Bulevar Kulina bana, Blatuša, Kralja Tvrtka, Zmaja od Bosne i Željezarska, predviđena je ulica Sandžačka. Procjenjena vrijednost rekonstrukcije ulice iznosi 15.000,00 KM i nalazi se u poglavlju ulica koje je potrebno rekonstruisati u drugom prioritetu. Kompletan materijal je prezentiran Gradskom vijeću dana 29.07.2020. godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti plan aktivnosti. Do dana pisanja ove informacije, Služba nije zaprimila povratnu informaciju od strane Gradskog vijeća u pogledu prezentovanog materijala o potrebama ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative