Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 3. sjednici održanoj 06.01.2021. godine vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu za vraćanje školskog dispanzera djeci školskog uzrasta do 18 godina, koji je 2014. godine ukinut. Tražim od direktora Doma zdravlja da izvrše urgenciju prema zakonodavnim tijelima kantona i federacije da se izmijeni regulativa koja se odnosi na školsku djecu. Obrazloženje: Naime, ovu inicijativu sam predložio 26.12.2019. godine dok Coronavirus nije harala zemljama Evrope što trenutno još više dobiva na značaju i hitnosti u rješavanju problematike naših građana, posebno mališana i djece školskog uzrasta zbog kojih je neophodno da se Školski dispanzer ponovo vrati u službu. U razgovoru sa roditeljima djece školskog uzrasta koji su bili primorani podignuti zdravstvene kartone svoje djece iz Dječijeg dispanzera i prenijeti ih u ambulantu porodične medicine kojoj pripadaju vidjela se ogorčenost i veliko nezadovoljstvo, jer je za djecu nehumano da se liječe u ambulantama porodične medicine. U Gradu Zenica sa početkom nove školske 2014/2015. godine prestao je sa radom dotadašnji Školski dispanzer, a za daljnje pružanje zdravstvene zaštite sva djeca starija od 7 godina upućivana su u ambulante porodične medicine, vodeći se idejom da porodični ljekar koji liječi užu i članove šire porodice, treba da liječi i dijete. Ali i ljekar u Školskom dispanzeru je isto znao sve o djetetu i bili su više usmjereni na dijete. Kako nadležni kažu glavni razlog takve odluke bila je nužnost poštivanja zakonske regulative. Međutim, roditelji se žale na ovakvu odluku jer su mnoga prava djeteta iz oblasti zdravstva time narušena. Zakoni postoje da bi se poštovali i primjenjivali, a ako se u praksi pokažu neke njihove manjkavosti treba ih mijenjati. Zašto bi djecu liječio ljekar opšte prakse, koji nema vremena da se detaljnije posveti svakom pacijentu, jer u toku jednog radnog dana je zadužen i za malu djecu od 7 godina i za tuberkulozne bolesnike i bolesnike sa karcinomom, kao i za razne druge gerijatrijske bolesnike. Zašto da djecu liječe ljekari opšte prakse pored pedijatara koji kako stoji u stručnoj medicinskoj literaturi liječe djecu od rođenja, pa do kraja osnovne škole, a negdje i do kraja srednje škole. Pedijatri ne samo da liječe djecu nego: - Prate njihov rast i razvoj, koji podrazumijeva ne samo fizičko sazrijevanje, nego i psihičko sazrijevanje, razvijanje njegovog govora i kognitivnih sposobnosti - Obavljaju redovne sistematske preglede djece, vrše redovnu vakcinaciju djece, sve usluge pružaju na jednom mjestu. Nažalost, sve više djece je sa respiratornim bolestima, dijabetesom, epilepsijom, i nikako nije dobro da u istoj čekaonici, boravi dijete sa epileptičnim napadom i pacijent koji ima 70 godina, trese se i ima neku bolest koja pripada trećoj životnoj dobi. Svjesni smo pandemije Coronavirusom, nazvan COVID-19, čija prevencija i suzbijanje širenja iste zahtijevaju stroge mjere. Osobe starije životne dobi, koje zbog svojih hroničnih oboljenja spadaju u rizičnu kategoriju trebali bi biti odvojeni prilikom liječenja od djece koja mogu biti prenosnici virusa, ali bez ikakvih simptoma da su zaraženi, što u trenutnom slučaju opet daje očigledan primjer da je djeci potreban Školski dispanzer u kojem bi se liječili. U okviru osposobljavanja timova za Porodičnu medicinu bila je planirana Školska medicina, ali u praksi vidimo da isti ljekar liječi i dijete od 7 godina, kao i iznemoglog bolesnog starca od 70 godina. Vraćanjem djece školskog uzrasta u Školski dispanzer bilo bi od neprocjenjivog značaja za djecu uzrasta od 7 do 18 godina, rasteretile bi se porodične ambulante i ljekari bi obavljali onaj dio posla za koji najviše i jesu osposobljeni, a u dispanzeru bi se mogli poboljšati uslovi rada i pojačati stručni kadar, kako bi što bolje i lakše mogli odgovoriti zahtjevima Školskog dispanzera i pružiti djeci zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju.

Odgovor

Dana 21.01.2021.god. JU „Dom zdravlja“Zenica dobila je vaš akt br. 01-45-999/21 od 08.01.2021.god. u prilogu kojeg ste nam dostavili na izjašnjenje incijativu vijećnika Elvisa Alijagića. Vezano za vaš navedeni akt JU „Dom zdravlja“Zenica vas upoznaje da će nastojati da u narednom periodu u interesu Grada Zenica unaprijedi sistem pružanja zdravstvenih usluga za naše pacijente u svim disciplinama primarnog i konsultativno specijalističkog nivoa zdravstvene zaštite. U ovom smislu, razmotrit će se u u skladu sa važećom legislativom i unapređenje sistema rada za školsku djecu na području Grada Zenica. JU „Dom zdravlja“Zenica će nastojati da u što kraćem roku unaprijedi sistem zdravstvene zaštite iz školske medicine na području Grada Zenica. Vijećnici Gradskog vijeća Zenica i građani Zenice bit će upoznati sa ostvarenim rezultatima JU „Dom zdravlja“Zenica na unapređenju liječenja školske djece u Gradu Zenica.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative