Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica, a u interesu svih građana grada Zenica podnosim sljedeću inicijativu: Da se Gradska služba i JP Alba zaduže da donesu odluku o formiranju otkupne stanice u JP Alba za građane Zenice gdje bi se vršio otkup svih vrsta plastike, stakla, kao i otkup starih guma. Obrazloženje: Sa otkupnom stanicom gore navedenog otpada u velikom broju će se smanjiti divlje deponije, a samim tim i ekološki zaštititi određena područja grada. Svjesni smo koliko "divljeg" odlagališta otpada ima u mnogim dijelovima grada, a jedan od razloga je upravo zato što nemamo navedenu otkupnu stanicu. Na ovaj način bi se pomoglo građanima koji se bave prikupljanjem sekundarnih sirovina koji bi dobili priliku da prikupljeni otpad mogu redovno prodavati u otkupnoj stanici i na neki način poboljšati svoju egzistenciju.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Kako smo Vas već ranije obavijestili u Odgovoru na vijećničku inicijativu, broj: 09-49-23155/19, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u potpunosti podržava inicijativu za formiranje otkupne stanice sekundarnih sirovina kao prostor u kome bi se obavljali poslovi otkupa iskoristivih komponenti iz miješanog komunalnog otpada. Članom 8. Ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, broj: 02-49-22894/19 od 23.10.2019. godine, potpisanog sa preduzećem "ALBA Zenica" d.o.o. Zenica, ovo preduzeće se obavezuje da pristupi selektivnom prikupljanju i odvozu otpada na cijeloj teritoriji Grada Zenica najkasnije u roku od 36 mjeseci poslije potpisivanja ugovora. Prema čl. 4. Dodatka br. 1 pomenutog ugovora, posebne kategorije otpada koje nastaju u domaćinstvima, a po svojim karakteristikama ili dimenzijama se ne sakupljaju u okviru organiziranog odvoza otpada će biti predmet posebnog dogovora između Grada Zenica i preduzeća "ALBA Zenica" d.o.o. Zenica. U ove vrste otpada, pored ostalih vrsta, ubraja se i ambalažni otpad (plastika i staklo) i otpadne gume. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom Federacije BiH i u njemu navedenim prioritetima i osnovnim načelima planiranja i upravljanja otpadom, u narednom periodu će se intenzivno raditi na uspostavi sistema odvojenog sakupljanja iskoristivog dijela otpada na javnim mjestima (zeleni otoci), uspostavi odvojenog sakupljanja iskoristivog dijela otpada u privatnim kućama, te uspostavi rada reciklažnog dvorišta (za posebne vrste otpada). Svrha reciklažnog dvorišta jeste omogućavanje građanima da na utvrđenoj lokaciji predaju posebne kategorije otpada, a uspostavljanje otkupne stanice koja podrazumijeva naknadu građanima za odlaganje će biti predmet pregovora između Grada Zenica i preduzeća "ALBA Zenica" d.o.o. Zenica u procesu uspostave već dogovorenih postrojenja. Odgovor "ALBA Zenica" d.o.o.: Sekundarne sirovine u privredi otpada predstavljaju tržišnu robu, čija ponuda i potražnja zavise od kretanja potreba na tržištu. Obzirom na navedenu uslovljenost, nesporno je da je tržište sekundarnih sirovina promjenjivo, a iz kojeg razloga ovo Društvo nije u mogućnosti da preuzme rizik trajnog otkupa gore označenih sekundarnih sirovina. Dakle, zbog ekonomske ne/isplativosti i sigurnosti, za realizaciju predmetne inicijative bilo bi neophodno osigurati finansijsku potporu. Napomene radi, ovo Društvo trenutno vrši otkup starog papira i metala.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative