Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 06.01.2021. godine vijećnik Elvis Alijagić podnio je inicijativu za izgradnju poligona u MZ „Babino“ koji se nalazi u neposrednoj blizini Osnovne škole „Hamza Humo“ Babino. Obrazloženje: Građani MZ „Babino“obratili su se sa molbom za izgradnju poligona koji bi koristili za različite sportske sadržaje posebno mladi koji bi većinu vremena provodili upravo na izgrađenom poligonu. U Budžetu Grada Zenica planirana su novčana sredstva za izgradnju sportskih poligona i dječjih igrališta što je također vidno na mnogim lokacijama iz proteklog perioda na širem dijelu Grada Zenica, te smatram da i ova lokacija treba biti jedan od prioriteta. Važno je napomenuti da su se na tom području često održavali malonogometni turniri na zelenoj površini a u proteklom periodu navedena lokacija više nije uslovna za korištenje u sportske svrhe zbog visokog raslinja koje je uslijedilo nakon poplava, te bi poligon na pomenutoj lokaciji bio od velikog značaja kako za mještane MZ „Babino“ tako i za mještane ostalih MZ ovog područja. U okviru izgradnje poligona trebalo bi uraditi sljedeće: - izgraditi asfalt na poligonu i označiti linije na istom, - ograditi poligon odgovarajućom zaštitnom ogradom, - postaviti golove za mali nogomet, - postaviti koševe, - srediti prilaz poligonu sa glavne ulice. Uz navedenu inicijativu prilažem fotogragije lokacije na kojoj bi trebalo izgraditi sportski poligon.

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: Služba je zaprimila inicijativu gradskog vijećnika Elvisa Alijagića u kojoj se predlaže izgradnja sportskog poligona u blizini OŠ „Hamza Humo“ u Babinu. Ovu ćemo inicijativu unijeti u listu potrebnih investicionih zahvata u sportsko-rekreativnu infrastrukturu Grada i nastojati da je što prije realiziramo, sve u skladu sa planom aktivnosti i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative