Alijagić Elvis (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 22.02.2021. godine vijećnik Elvis Alijagić podnio je vijećničku inicijativu kojom se traži kontinuirana provedba Uredbe 48/09 o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima. Obrazloženje: Tražim da se Gradska uprava obaveže da u kontinuitetu radi na uklanjanju arhitektonskih i drugih barijera na području grada i gradskih saobraćajnica u dogovoru sa nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, te da za navedeno izdvaja sredstva iz Budžeta, a prema ukazanim potrebama i prioritetima datim od sektora Nevladine organizacije. Zastoj u provedbi ogleda se u tome da su 2018. godine urađene četiri kosine na saobraćajnicama, što se može izdvojiti kao nešto značajnije urađeno po tom pitanju. S obzirom na to da je potrebno kontinuirano pratiti i poštovati propise koji reguliraju ovu oblast i od velikog su značaja kako za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, paraplegičare, tako i za ostalo građanstvo, posebno za stara lica i za roditelje sa bebama u kolicima. Također je potrebno da se vodi računa o izgradnji taktilnih vodilica za slijepe i slabovidne osobe na važnijim mjestima (raskrsnicama, kružnim tokovima) i da se kontinuirano održavaju iste tamo gdje već postoje. U sklopu navedene inicijative bilo bi dobro da se razmotri prijedlog rješavanja saobraćaja u mirovanju tj. parkiranim vozilima na mjestima koja su bezbjednosno ugrožena i da se na ista postave ivičnjaci sa uzdignućem u sklopu rekonstrukcije ili izgradnje novih saobraćajnica, a isti ne remete pristup u slučaju potrebe vatrogasnih vozila kao i vozila hitne pomoći. Fotografiju jednog ivičnjaka sa uzdignućem na Skenderiji u Sarajevu već sam ranije dostavio.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je i u 2020. godini izdvojila finansijska sredstva na osnovu iskazanih prioriteta od Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize – Zenica. U skladu sa iskazanim prioritetima završena je ulica Crkvice, čime su otklonjene arhitektonske barijere prema Kantonalnoj bolnici, te isto započeto i u ulici Željeznička. Pored navedenog, Služba je krajem februara 2021. godine zaprimila prioritete za uklanjanje arhitektonskih barijera u 2021. godini, gdje će se po završetku procedure Javnih nabavki i potpisivanja Ugovora o redovnom održavanju izvršiti zajednički obilazak, te u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima dogovoriti aktivnosti u tekućoj godini. U sklopu redovnog održavanja horizontalne i saobraćajne signalizacije prati se stanje uslova pristupačnosti javnog prometa, odnosno stanje postojećih taktilnih crta vođenja i taktilnih crta i polja upozorenja, te će se iste po potrebi sanirati/obnoviti. Odgovor Službe za urbanizam: Služba za urbanizam u okviru svojih nadležnosti prati propise iz Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/09), te prilikom izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti i odobrenja za građenje za izgradnju objekata uslovljava da isti budu u skladu sa propisima iz Uredbe. Izgradnja kosina, taktilnih vodilica i ivičnjaka sa uzdignućem nije u nadležnosti ove Službe.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative