Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 04.02.2021. godine, vijećnik Vernes Menzilović podnio je inicijativu u pisanoj formi kojom se traži postavljanje ukrasnih saksija sa cvijećem, zaštitnih stubova ili niskog rastinja u Ul. Bulevar Ezhera Eze Arnautovića br. 2 i Ul. Bulevar Kulina bana kod broja 33. Obrazloženje: Na gore pomenutim lokacijama, primjetno je da mještani nepropisno preko parka između drveća (Bulevar Eze Arnautovića broj 2 u naselju Odmut) i preko zelenih površina na bulevaru (Bulevar Kulina bana kod broja 33), saobraćaju putničkim motornim vozilima, te tako izlaze na glavnu saobraćajnicu, ugrožavajući time i ostale učesnike u saobraćaju, ali i narušavaju samu konfiguraciju terena, uništavaju zelenilo, čime se usljed kiša stvaraju lokve sa vodom i blatom. Shodno tome podnosim inicijativu da se na ovim lokacijama postave saksije sa cvijećem, zaštitni stubovi, sadnja niskog rastinja ili na neki drugi adekvatan način, da se spriječi prelazak vozilima preko ovih zelenih površina.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Dana 18.02.2021. godine izvršen je obilazak predmetnih lokacija, te je utvrđeno da su na travnjaku u Ul. Bulevar Ezhera Eze Arnautovića kod br. 2 kao i na zelenoj traci uz saobraćajnicu u Ul. Bulevar Kulina bana kod broja 33 primjetna oštećenja travnjaka nastala usljed nepropisnog saobraćanja vozila. U skladu sa navedenim odnosno u skladu sa izvršenom procjenom lokacije na terenu utvrđeno je da bi postavljanje fizičkih prepreka (sadnice, stubići ili žardinjere) spriječilo ovu vrstu prekršaja samo na predmetnim mikrolokacijama. Vezano za sadnju ukrasnog bilja postoji ograničenje i to radi neodgovarajućih uslova uspijevanja, a osim toga primarna namjena ukrasnog bilja je stvaranje odgovarajućeg estetskog efekta koji bi obzirom na sve okolnosti na predmetnim lokacijama bilo teško ostvariti. Primjena žardinjera na ovaj način se ne bi povoljno odrazila na sveobuhvatan izgled prostora u estetsko-dekorativnom smislu, a svrha radi koje bi se prepreke postavile bila bi djelimično ili nikako ispunjena. Mišljenja smo da postavljanje prepreka samo na mjestima na kojima su primjetni tragovi ulaska i prolaska vozila na travnjak neće spriječiti nesavjesne vozače da u cilju pronalaska parking mjesta izvrše prelazak preko travnjaka na mjestu na kojem nema fizičke prepreke. Umjesto toga, a vezano za Vašu inicijativu, obavještavamo Vas da ćemo u cilju sprječavanja saobraćanja vozila na predmetnim lokacijama razmotriti mogućnost postavljanja odgovarajućih prepreka u kontinuitetu kako bi se pokušalo spriječiti saobraćanje vozila preko zelenih površina. Takođe, putem nadležne komunalne inspekcije vršiće se dodatan inspekcijski nadzor kako na predmetne dvije lokacije tako i na ostalim lokacijama u gradu gdje je primjećeno ponavljanje ove vrste prekršaja.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative