Menzilović Vernes (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za hitno rješavanje problematike u napajanju električnom energijom na području jednog dijela MZ “Orahovica” i MZ “Topčić Polje”. Obrazloženje: Savjet Mjesne zajednice Orahovica i savjet Mjesne zajednice Topčić Polje u proteklom periodu nekoliko puta se obraćao Elektrodistribuciji Zenica, s ciljem da se riješi dugogodišnji problem snabdijevanja električnom energijom u naselju “Dobre Luke” (MZ Orahovica), te u naselju Izgrtine (MZ Topčić Polje) kao i veći dio naselja Topčić Polje. Kvaliteta isporuke električne energije (napon) je toliko loša, da ni u jednom domaćinstvu ne mogu raditi više od maksimalno dva kućna uređaja. Uz to, često dolazi do prekida u napajanju električnom energijom, što donosi štetu na kućanskim uređajima i aparatima i dodatne probleme mještanima, koji uredno izmiruju sve svoje obaveze prema elektrodistribuciji. Mještani Dobrih Luka i Savjet mjesne zajednice Orahovica, te mještani Topčić Polja i Savjet mjesne zajednice Orahovica, te mještani Topčić Polja i Savjet Mjesne zajednice Topčić Polje zahtijevaju da se hitno krene u rješavanje ovog problema, u protivnom se ne isključuje mogućnost podnošenja tužbi zbog šteta koje svakodnevno trpe mještani.

Odgovor

Odgovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica: U MZ “Topčić Polje” jedan od problema se odnosi na priključak u naselju Ciganski potok, koji je bio izvršen preko nagetog stuba dalekovoda DV 10 kV MHE “Bistričak”. Ovaj problem je već riješen tako što je priključni kabl prebačen sa navedenog nagetog stuba na stub javne rasvjete. U ovom dijelu dalekovoda stubovi su nageti, a nakon njihovog ispravljanja bit će u granama drveća što znači da je, nakon ispravljanja stubova, potrebno napraviti kvalitetan raskres koji ćemo odraditi vlastitim snagama u narednom periodu. Drugi problem u ovoj MZ je u naselju Izgrtine gdje je potrebno ispraviti stub kojeg nateže magistrala, pa je priključak zategnut. Kad se ovaj stub ispravi otpustit će se i priključak. Sa istog stuba je napojen objekat u kojem živi starija osoba kod koje je urađena sanacija obračunskog mjernog mjesta. Međutim, mjerni ormar je postavljen blizu vrata pa to smeta kupcu el. energije. Stoga ćemo u narednih nekoliko dana prebaciti sporni ormar na drugi kraj objekta. I treći problem u MZ “Topčić Polje” je na starom putu za Starinu. Naime, dio niskonaponske mreže je ostao na starim stubovima i na žicama koje su u lošem stanju. Potrebno je zamjeniti stub s uporom i do njega zamjeniti magistralu sa samonosivim kablovskim snopom, te iskablirati dva priključka, što ćemo takođe uraditi u narednih nekoliko dana. Nažalost problemi u MZ “Orahovica” su mnogo veći i tiču se slabih naponskih prilika u zaseoku Rajčevići, koji se napajaju sa TS “Babići”. Ovo je zahtjevan projekat zbog daljine TS “Babići”, pa ćemo dio konzuma prebaciti na bližu TS “Spahići” što podrazumijeva ugradnju više stubova i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za čije rješavanje će nam biti potrebna pomoć lokalne zajednice. Drugi dio problema je drveni portalni stub DV-a 10 kV “Orahovica” koji napaja TS “Babići” koji prijeti da se sruši. Sa ljudima u MZ “Orahovica” je dogovoreno da nam pomognu u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za prelazak mašinama preko parcela. Nakon što se ovaj portalni stub zamjeni sa AB stubom, potrebno je još učvrstiti dva druga stuba i ugraditi jedan međustub zbog velikog provjesa. U narednom periodu oba ova problema planiramo riješiti u skladu sa raspoloživim sredstvima i već preuzetim obavezama. Treći dio problema, a i najveći, je u vrlo slabim naponskim prilikama dijela konzuma kod ribnjaka, koji se napaja sa TS “Orahovica 1”. Ovaj dio konzuma ne možemo kvalitetno napojiti bez interpolacije nove trafo stanice. Za izgradnju iste je potrebno provesti kompletnu proceduru od planiranja, pripreme, rješavanja IPO i obezbjeđenja sve potrebne dokumentacije, do izvođenja radova. U narednom periodu ćemo pokrenuti potrebne aktivnosti na realizaciji ovog projekta. I u narednom periodu Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica će kontinuirano pratiti stanje i pogonsku spremnost elektroenergetskih objekata na području ovih mjesnih zajednica, te u skladu sa raspoloživim sredstvima ulagati u poboljšanje naponskih prilika i pouzdanost napajanja električnom energijom.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative