Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Pitanje

Moje vijećničko pitanje odnosi se na privremeni priključak bespravno izgrađenih objekata na elektrodistributivnu mrežu kada je objekat u postupku legalizacije. Pitanje je sačinjeno u formi da li je moguće u Uvjerenje koje izdaje Služba za urbanizam grada Zenica ubaciti pasus „ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE po članu 68. Privremeno priključenje“ Obrazloženje pitanja: Stav (2) izuzeto od stava (1) ovog člana, Operator distributivnog sistema može izvršiti privremeno priključenje bespravno izgrađenih objekata na distributivnu mrežu, uz pismenu saglasnost organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole. Alineja 3) ako je izgrađeni objekat u postupku legalizacije. Molim da mi se odgovori u pisanoj formi. Hvala.

Odgovor

Odgovor Službe za urbanizam: Članom 141. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16) propisano je da građenje građevine bez odobrenja za građenje nije dozvoljeno i da se građevinama izgrađenim bez odobrenja za građenje ne smije dati priključak na električnu mrežu, javni vodovod, kanalizaciju i drugu komunalnu infrastrukturu. Donošenjem Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 18/19) članom 21. omogućava se investitorima pravo na privremeno priključenje na sve instalacije, komunalne i druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, toplovod, gasovod, TT vod, elektro vod i drugo) do okončanja postupka legalizacije, a na osnovu potvrde nadležne službe o pokrenutom postupku za legalizaciju bespravne građevine. Stavom (3) istog člana propisano je da nakon okončanja postupka legalizacije bespravne građevine, nadležna služba bez odlaganja dostavlja primjerak rješenja o legalizaciji ili rješenja o odbijanju/odbacivanju zahtjeva, javnim preduzećima koja su privremeno priključili bespravnu građevinu na komunalnu instalaciju, dok je stavom (4) propisano da je javno preduzeće dužno da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz stava (3) obezbijedi uslove za stalni priključak legalizirane građevine ili zahvata ili isključiti legaliziranu građevinu ili zahvat sa komunalne instalacije odnosno infrastrukture na koju su privremeno priključeni u skladu sa stavom (1) člana 21. Odluke. Služba za urbanizam dana 07.12.2020. godine zaprimila je dopis Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona broj: 12-19-15761-1/20 od 12.11.2020. godine. Navedeni dopis sadrži mišljenje koje je Ministarstvo dostavilo JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, vezano za dopis koji su isti uputili Ministarstvu tražeći da Ministarstvo ili služba nadležna za izdavanje uvjerenja/potvrda, radi podnošenja zahtjeva investitora za priključenje bespravne građevine na električnu energiju u sadržaj uvjerenja navede i „da se uvjerenje izdaje u svrhu privremenog priključenja na elektrodistributivnu mrežu u skladu sa članom 68. Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH“. Članom 68. Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 94/15 i 54/19) propisano je da nije dozvoljeno priključenje na distributivnu mrežu objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, te da se izuzetno može izvršiti privremeno priključenje bespravno izgrađenih objekata uz uvjerenje izdato od strane organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju ili nakon provedenog postupka o činjenicama o kojima organ ne vodi službenu evidenciju o tome da li je izgrađeni objekat na području grada gdje nisu doneseni planski dokumenti, te da li je izgrađeni objekat u postupku legalizacije. Istim članom je propisano da privremeno priključenje bespravno izgrađenih objekata se vrši po istovjetnoj proceduri koja se provodi za stalni priključak, do ispunjenja uslova za stalni priključak u roku od 12 mjeseci. Iz naprijed navedenog proizilazi da dodavanje teksta koji ste predložili, bilo bi u suprotnosti sa Odlukom o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, koja je lex specialis vezano za legalizaciju objekata, te u prilog tome govori i mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, da je član 68. Zakona o električnoj energiji dijelom u suprotnosti sa propisima po kojima se provodi postupak legalizacije, te da uvjerenje može izdati nadležno Ministarstvo ili Služba samo ako je pokrenut postupak za legalizaciju bespravne građevine u skladu sa članom 21. Odluke, te članom 169. Zakona o upravnom postupku, bez obzira na ishod okončanog postupka. Služba je dužna da postupa u skladu sa dostavljenim mišljenjem Ministarstva.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative