Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Vijećnička inicijativa Albina Ćatića 5. sjednica 28.01.2021. “Podnosim inicijativu za ukidanje naplate fiksnih troškova od strane JP “ViK” d.o.o. Zenica prema korisnicima usluga gore navedenog preduzeća. Na osnovu člana 8. i 14. Zakona o komunalnim djelatnostima ZE-DO kantona (“Službene novine ZE-DO kantona”, broj: 17/08) i člana 22. tačka 25. Statuta općine Zenica (“Službene novine općine Zenica”, broj: 4/08), Vijeće općine Zenica, na 31. sjednici održanoj dana 7. jula 2011. godine donosi Odluku o vodovodu i kanalizaciji. Obrazloženje: Vijeće općine Zenica, na 31. sjednici održanoj dana 7. jula 2011. godine donosi Odluku o vodovodu i kanalizaciji. Smatram da se tom odlukom građani Zenice dovode u ekonomski neopravdan položaj plaćajući naknadu iz člana 49. stav 2. Fiksni troškovi. To su oni troškovi koje ima davalac usluge, JP “ViK” d.o.o. Zenica, neovisno od tog koju količinu vode preuzima potrošač, a to su: 2.1. očitanje vodomjera; 2.2.obračun potrošnje i naknada; 2.3. štampanje faktura (računa); 2.4. dostava faktura (računa); 2.5. održavanje, baždarenje i zamjena vodomjera. Smatram da su svi fiksni troškovi na fakturi trebali biti prikazani pod jednom stavkom: “fiksni trošak”. – Stav 2 alineja 1 Očitavanje vodomjera. Trebali bi biti varijabilni troškovi nastali u vezi sa potrošenom količinom vode. – Stav 2. alineja 3 Štampanje faktura (računa). Po prirodi stvari u praksi oni ne podliježu fiksnim troškovima. Nijedno pravno lice ne naplaćuje štampanje računa kao i dostavu istih. Fiksni troškovi trebali bi biti sadržani u količini potrošene vode. Vodeći se stavom i činjenicom da gore navedeni “fiksni trošak” nije pravno utemeljen tražim da se isti ukloni sa računa korisnika tj. građana ovog grada. Hvala.

Odgovor

JP "ViK"d.o.o. Zenica je dana 16.02.2021. godine na protokolu preduzeća zaprimilo dopis dostavljen od strane Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove u kojem se traži očitovanje o inicijativi vijećnika Albina Ćatića, a kojom se predlaže "ukidanje naplate fiksnih troškova od strane JP "ViK" d.o.o. Zenica. Na navedenu inicijativu preduzeće se izjašnjava kako slijedi: Vijeće općine Zenica je dana 07.05.2013. godine donijelo Zaključak o davanju saglasnosti na "Program vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda" i Projekat "Unapređenja sistema vodosnadijevanja i odvodnje otpadnih voda" koji se implementiraju u saradnji sa Razvojnom bankom SR Njemačke (KfW) i Sekretarijatom za ekonomski razvoj Vlade Švicarske (SECO). Mjere za obezbjeđenje finansijske održivosti za vraćanje kredita odnosno puna provedba plana prilagođavanja tarifa, neophodna za postizanje pokrivanja troškova u sektoru vodovoda i kanalizacije bile su preduslov za realizaciju kreditnog aranžmana kao i grant sredstva u iznosu od 4.750.000 eura. Zato je u tački IV navedenog Zaključka Vijeće dalo "saglasnost na Prijedlog Nadzornog odbora JP "ViK"d.o.o. Zenica broj: 100-11788-1/12 od 31.10.2012. godine za uvođenje naknade na fiksni trošak u pružanju usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u iznosu koji će omogućiti povećanje prihoda preduzeća za cca 15 % što je u skladu sa uslovom KfW i SECO-a. Na osnovu toga načelnik Općine Zenica je dana 08.05.2013. godine donio Odluku o dopuni Odluke o korekciji cijena vode i kanalizacije JP "ViK"d.o.o. Zenica, kojom se u članu V utvrđuje "naknada za fiksni trošak, koja će se obračunavati potrošačima, sa iznosima za pojedine kategorije potrošača". Naknada za fiksni trošak za kategoriju domaćinstva utvrđena je u iznosu od 2,99 KM/mjesec bez PDV-a (3,50 KM/mjesec sa PDV-om). Osim gore navedenog, uslovi KfW i SECO-a su, u okviru propisanih mjera za obezbjeđenje finansijske održivosti za Zenicu, odnosno JP "ViK"d.o.o. Zenica , zahtijevali dodatno povećanje tarifa za vodu i kanalizaciju za 11% za sve kategorije potrošača, prije potpisivanja Ugovora o izgradnji, odnosno prije aprila 2017. godine. Međutim Uprava preduzeća je iz drugih sredstava obezbijedila povećanje prihoda u obimu koji predviđa ova mjera, što je predočeno finansijerima projekta, a koje obrazloženje je prihvaćeno, čime je osiguran nastavak implementacije projekta bez poskupljenja računa. Projekat "Program snabdijevanja i odvodnje otpadnih voda II" je trenutno u završnoj fazi implementacije te je započeo period povrata kreditnih sredstava. Zahvaljujući vrlo uspješnoj implementaciji projekta "Program snabdijevanja i odvodnje otpadnih voda II" obezbijeđena su donatorska sredstva za drugi veliki razvojni projekat "Skupljanje i tretmam otpadnih voda grada Zenica" koji će doprinijeti zaštiti okoliša, naročito rijeke Bosne. Osim navedenog, poznato je da predstoji implementacija projekta "Plava voda" kao strateški važnog projekta za vodosnabdijevanje grada Zenica. Iz svega gore navedenog je jasno da bi ukidanjem naknade za fiksni trošak došlo do umanjenja prihoda JP "ViK"d.o.o. Zenica za 15% čime bi preduzeće bilo dovedeno u stanje finansijske neodrživosti za vraćanje kredita, kao i nemogućnosti realizacije aktuelnih i budućih projekata. Kad je riječ o projektima za koje je Vijeće dalo odobrenje, a cijeneći povoljne uslove finansiranja i korisnost zajednici, da su projekti u poodmakloj fazi implementacije, te da bi ukidanjem naknade za fiksni trošak njihova realizacija bila dovedena u pitanje, JP "ViK"d.o.o. Zenica predlaže da se inicijativa za ukidanje naknade za fiksni trošak odbije.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative