Ćatić Albin (A-SDA Stranka demokratske aktivnosti)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 04.02.2021. godine vijećnik Albin Ćatić podnio je inicijativu u pisanoj formi. Obrazloženje inicijative kojom se traži da se u Budžet uvrsti stavka „Izgradnja kanalizacionog sistema na području kompletnog sliva Babine rijeke u iznosu od 1.894.400,00 KM glasi: „Podnosim inicijativu uvrštavanja u budžet stavke „Izgradnja kanalizacionog sistema na području kompletnog sliva Babine rijeke u iznosu od 1.894.400,00 KM-ova“ uz priloženo obrazloženje „Vodeći se činjenicom da na ovom slivu orbitira zahvat Babina rijeka, koji je trajna alternativa vodo napajanja grada Zenica i uzimajući u obzir da se rijeka Babina zagađuje nekontrolirano fekalijama smatram da se ova inicijativa treba usvojiti. Tim postupkom ćemo dati do znanja građanima da su Oni i njihovo zdravlje bitniji od bilo čega drugoga. – Na ovom slivu se proteže dionica koju treba položiti 10000 metara kanalizacione cijevi ø315 ova cijev sa ugradnjom po jednom metru iznosi oko 95 KM, to je pretvoreno u KM-ove 10000x95=95000 KM-ova. –Imamo oko 15000 metara kanalizacionog cjevovoda u koji treba položiti cijev ø200 ova cijev sa ugradnjom po jednom metru iznosi oko 80 KM, to je pretvoreno u KM-ove 15000x80=1.200.000,00 KM-ova. -255600 KM-ova-ova sredstva Fonda za zaštitu okoliša F BiH. Ukupno: 1.200.000+950.000-255.600=1.894.400 KM-ova. S ovim potezom bi dobili zelenu Babinu rijeku, čisto izletište na cijelom slivu Babine rijeke i tako bi indirektno počeli s proglašenjem eko parka Babina – Tvrtkovac.

Odgovor

Već ranije su pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje kanalizacione mreže. Zbog obima finansijskih sredstava koja su neophodna za realizaciju cjelovitog projekta, kao i potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nije realno očekivati da se sve aktivnosti i radovi okončaju tokom jedne godine. Iz navedenih razloga, planirano je da se projekat realizuje u fazama. U Nacrtu Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu, na ekonomskom kodu 821600, budžetska pozicija 273 – „Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka (sredstva Fonda za zaštitu okoliša F BIH) planirana su sredstva u iznosu od 255.600 KM. Sam naziv budžetske pozicije govori o tome da su sredstva u navedenom iznosu obezbijeđena od strane Fonda za zaštitu okoliša F BiH i da su namijenjena za realizaciju projekta izgradnje kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka. Obaveza Grada Zenica je da obezbijedi sredstva za sufinansiranje u iznosu od 170.400,00 KM (ekonomski kod 821600, budžetska pozicija 276 – „Rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže“). U 2021. godini bi, dakle, na ime realizacije projekta, trebala biti opredijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 426.000,00 KM. Radi potpunog informisanja, te kako bi se stekla cjelovita slika o ovom projektu navest ćemo nekoliko činjenica: Tokom 2006. godine, Grad, odnosno tadašnja Općina Zenica, je prepoznala potrebu i važnost rješavanja problema odvodnje fekalnih voda na području sliva Babina rijeka na ekološki prihvatljiv način, te je za tu svrhu izrađen Glavni projekat kanalizacionog sistema na području sliva Babine rijeke - Zenica. Obzirom da je projektnom dokumentacijom obuhvaćeno cijelo područje sliva Babina rijeka i da su za završetak cijelog projekta potrebna značajna finansijska sredstva – projektantska vrijednost cca. 8.000.000,00 KM, tokom 2010. godine, započeta je fazna realizacija projekta, izvršena ugradnja dijela glavnog fekalnog kolektora u dužini cca. 2500 metara na dionici od kapije II kantonalne bolnice do pregrade iznad kamenoloma Široke stijene za što je utrošeno 1.300.000,00 KM. Nastavak izgradnje fekalnog kolektora podrazumijeva ugradnju 7890 metara kanalizacionih cijevi ø400, 21000 metara kanalizacionih cijevi ø300 i izgradnju 877 kanalizacionih okana kao i pumpne stanice Vrhpolje, a u konačnici će biti obuhvaćeno područje od kapije II Kantonalne bolnice duž Babine, Selačke i Sebujske rijeke prema naseljima Vukovići, Varda, Briznik, Puhovac i Seoci. Napominjemo da se radi o glavnom kolektoru nakon čije izgradnje će se tek razviti kanalizaciona mreža za naseljena mjesta koja gravitiraju kolektoru.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative