Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 22.02.2021. godine, vijećnik Mahdi Alić je, na molbu stanara zgrade u ul. Crkvice broj 32, podnio inicijativu u pisanoj formi za proširenje parking prostora na navedenoj adresi. Obrazloženje: Na molbu stanara stambene zgrade u ul. Crkvice broj 32 i ukazane stvarne potrebe, podnosim inicijativu za proširenje parking prostora na navedenoj adresi. Naime, u pomenutoj stambenoj zgradi se nalazi 25 stambenih jedinica, a postoji samo 6 parking mjesta za stanare. Obzirom da postoje realne mogućnosti i tehnički je izvodljiva izgradnja minimalno još tri parking mjesta u produžetku postojećih, zamolio bih resornu službu da ovu inicijativu razmotri i da se ista realizuje jer ne zahtijeva značajnija finansijska sredstva, a ovim bi djelimično riješili i problem parkiranja na zelenim površinama.

Odgovor

Dana 23.03.2021. godine, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice tražila je mišljenje Službe za urbanizam sa aspekta planske dokumentacije za proširenje parking prostora u ulici Crkvice broj 32, u MZ Crkvice. Aktom broj: 03-09-23-4808/21-2/21 od 24.03.2021. godine, Služba za urbanizam je dostavila traženo mišljenje kojim navode da je predmetna lokacija na kojoj se traži proširenje parking prostora, obuhvaćena Regulacionim planom „Crkvice“, za koji je Gradsko vijeće 26.02.2018. godine donijelo Odluku o izradi, s tim da je predmetni planski dokument u fazi izrade Prednacrta plana. Također, u dostavljenom navode da su izvršili uvid u prednacrt RP „Crkvice“ i da je istim na predmetnoj lokaciji planiran parking prostor za 20 parking mjesta, kao i da će Služba za urbanizam u svojstvu nosioca pripreme navedenog planskog dokumenta uputiti inicijativu etažnih vlasnika nosiocu izrade plana na razmatranje. Shodno gore navedenom, a obzirom da se radi o proširenju parking prostora zauzimanjem zelene površine, za koju je potrebno pribaviti projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, a sve u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice za sada ne može poduzimati dalje korake.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative