Alić Mahdi (Narod i pravda)


Pitanje

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.01.2021. godine, vijećnik Mahdi Alić postavio je u pisanoj formi pitanje koje se odnosi na rekonstrukciju ulica Gradac i Margita u naselju Hamida koje glasi: Da li je planirano i ako jeste u kojoj je fazi plan rekonstrukcije ulice Gradac i ulice Margita u naselju Hamida?. Navedene ulice su u jako lošem stanju već duži niz godina te je potrebna hitna rekonstrukcija i to: - Ulica Gradac u cijeloj dužini – Ulica Margita od broja 1 do broja 57.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u 2020. godini pripremila je Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine). U informaciji su, između ostalih, obrađene i ulice Margita i Gradac. Procijenjene vrijednosti za rekonstrukciju ulica su: Ulica Margita – 400.000 KM (u navedenu vrijednost uključeno je i postavljanje instalacija JP Zenica Gas), Ulica Gradac – 200.000 KM. Predmetne ulice su od strane Službe navedene kao II prioritet za izvođenje radova na rekonstrukciji, prilikom čega je bitno obratiti pažnju na činjenicu da nije moguće izvršiti rekonstrukciju ulice Margita prije polaganja instalacija JP Zenica Gas, a da polaganje predmetnih instalacija nije planirano u tekućoj kalendarskoj godini. Gore navedeni materijal je prezentiran Gradskom vijeću dana 29.07.2020. godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti plan aktivnosti. Do dana pisanja ove informacije, Služba nije zaprimila povratnu informaciju od strane Gradskog vijeća u pogledu prezentovanog materijala o potrebama ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada. Bez obzira na gore navedeno Služna će kroz planske aktivnosti u narednom periodu nastojati da realizuje predmetni zahtjev.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative