Alić Mahdi (Narod i pravda)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službene novine Grada Zenica br. 04/17), podnosim inicijativu za sanaciju dijela kolovoza kružnog toka na GGM-u kod BP Energopetrol (Mokušnice). Obrazloženje: Na navedenom kružnom toku, na dijelu kolovoza u obe saobraćajne trake u posljednjih nekoliko mjeseci pojavila su se oštećenja u vidu potonuća i izbočina koja se svakim danom povećavaju i onemogućavaju normalno odvijanje saobraćaja. Obraćam se Kantonalnom ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline kao i Kantonalnoj direkciji za ceste, te upućujem inicijativu za hitno saniranje pomenutih oštećenja da bi se saobraćaj mogao odvijati normalno i bez rizika za bezbjednost učesnika kao i rizika od oštećenja na vozilima. Inicijativa se odnosi i na izvođača koji je vršio radove na saniranju prethodnog problema na ovom kružnom toku.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Zbog specifičnih zahtjeva za asfaltiranje na saobraćajnici GGM-a koji se odnose na vrstu materijala i uslov izvođenja radova, Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica je za potrebe asfaltiranja na GGM-u provelo postupak javne nabavke u kojem je izabran najpovoljniji ponuđač. Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica je dana 05.06.2021. godine obavijestilo našu Službu da su planirani radovi na zamjeni vdovodne cijevi i asfaltiranje kružnog toka Meokušnice predviđeni za period od 12.07.2021.-15.07.2021. godine. Trenutno je u toku prabavljanje rješenja o odobrenju za izmjenu režima saobraćaja koje izdaje nadležno kantonalno ministarstvo, odnosno Kantonalna direkcija za ceste, obzirom da se radi o regionalnoj cesti koja prolazi kroz gradsko područje (dio gradske ulice).

Ostala vijećnička pitanja i inicijative