Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Pitanje

Savjet MZ Stranjani se obratilo zahtjevom prema JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo-zavisnom društvu RMU Zenica za dodjelu neiskorištene parcele na lokaciji Stari rudnik Stranjani za izgradnju dječijeg igrališta. Na pomenutoj parceli k.č. br. 1934 K.O. Stranjani plan 10 je nekada bilo odlagalište jalovine, a koja je ostala neiskorištena zbog dislokacije Rudnika na kojoj se stvarao divlja deponija smeća. Zavisno društvo „RMU Zenica“ Zenica je odgovorila po zahtjevu Savjeta MZ Stranjani br. 4284/19 od 19.06.2019. godine Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, nas interesuje šta je poduzeto po tom pitanju, pošto do danas nemamo nikakvih informacija. U prilogu Vam dostavljam dokumentaciju koja potvrđuje navedeno.

Odgovor

Odgovor Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina -Odsjek za imovinsko-pravne poslove: U vezi vijećničke inicijative vijećnika Nermina Mehića, podnesene u pisanoj formi na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 29.04.2021. godine, kojom se traži informacija o nadležnom postupanju povodom prijedloga Mjesne zajednice „Stranjani“ za dodjelu neiskorištene parcele na lokaciji Stari rudnik Stranjani, u prilogu ovog akta dostavljamo kopiju Odgovora broj: 04-27-1961/21 od 19.02.2021. godine, upućenog navedenoj mjesnoj zajednici zajedno s kopijama prateće dokumentacije označene u istoj. Rezimirajući cjelokupan sadržaj predmetnog odgovora, jasno proizlazi da se pravna prepreka za udovoljavanje traženju Mjesne zajednice „Stranjani“ ogleda u okolnosti neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, s obzirom na činjenicu da RMU „Zenica“ nije zemljišnoknjižni vlasnik konkretne parcele, već je ista u suvlasništvu više fizičkih lica. Stoga, molimo da ovaj odgovor uvažite. Odgovor Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - Odsjek za imovinsko-pravne poslove broj: 04-27-1961/21 od 19.02.2021. godine na Zahtjev Mjesne zajednice „Stranjani“ broj: 01-05/21 od 01.02.2021. godine: Povodom vašeg Zahtjeva broj: 01-05/21 od 01.02.2021. godine, kojim tražite odgovor na ranija obraćanja Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u vezi poduzetih postupanja po vašim ranijim podnescima broj: 01-13/19 od 02.03.2019. godine i broj: 01-37/19 od 13.11.2019. godine, a koji se odnose na ustupanje zemljišta u posjedu RMU Zenica Mjesnoj zajednici „Stranjani“, u svrhu izgradnje igrališta za djecu, ovim putem obavještavamo vas o sljedećem: U odgovoru JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo, ZD RMU „ZENICA“ d.o.o. Zenica broj: 4284/19 od 19.06.2019. godine, datom povodom inicijative Mjesne zajednice „Stranjani“ za ustupanje zemljišta označenog kao k.č. 1934 u KO Stranjani istoj mjesnoj zajednici u gore navedene svrhe, između ostalog navodi se da je predmetna parcela prema katastarskim podacima u posjedu RMU Zenica duže od trideset godina, da se stoga smatra sastavnim dijelom imovine ovog privrednog društva, ali i da je na parcelama starog premjera k.č.s.p. 846/1, 847/2 i 847/1 sve u KO Stranjani, koje prema identifikaciji odgovaraju predmetnoj parceli novog premjera, u zemljišnim knjigama upisano suvlasništvo više fizičkih lica. Tačnost iznesenih navoda dokazuje se uvidom u Kopiju katastarskog plana UR broj: 04-30-10-1052/2019-4 od 13.02.2019. godine, Identifikaciju parcela broj: 04-30-10-4045/19-1 od 22.04.2019. godine te zemljišnoknjižnih uložaka broj: 1098 i 1633, priloženih uz dostavljeni odgovor. Ipak, u konačnici svog odgovora, RMU „Zenica“ zauzeo je stav, prema kojem je saglasan da se predmetno zemljište izuzme iz posjeda ovog privrednog društva u korist Grada Zenica uz odgovarajuću naknadu, a na osnovu „Protokola o preuzimanju zemljišta iz posjeda Rudnika mrkog uglja „Zenica“ broj: 02-31-10298/05 od 01.07.2005. godine. U odnosu na protokol po osnovu kojeg RMU „Zenica“ izražava spremnost za ustupanje predmetnog zemljišta uz naknadu, napominjemo da je isti zaključen na temelju interesa svojevremeno Općine Zenica za preuzimanjem zemljišta iz posjeda RMU „Zenica“, koje nije u funkciji proizvodnje i drugih potreba ovog rudnika, a u svrhu opredjeljivanja istog za potrebe privrednog razvoja i stanogradnje, pod koje interese ne potpada izgradnja dječijih igrališta. No, bez obzira na nepodobnost ovog protokola kao predloženog osnova od strane RMU „Zenica“ za udovoljavanje incijativi vaše mjesne zajednice, glavnu pravnu prepreku za poduzimanje bilo kakvih pravnih radnih od strane Grada Zenica, s ciljem preuzimanja predmetnog zemljišta, predstavlja okolnost neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, usljed činjenice da RMU „Zenica“ prema zemljišnoknjižnom stanju nema vlasništvo na istom zemljištu. Stoga, do regulisanja imovinsko-pravnih odnosa između RMU „Zenica“ i suvlasnika zemljišta označenog kao k.č.s.p. 846/1, 847/2 i 847/1 sve u KO Stranjani, imajući u vidu stvarno činjenično stanje i istovremeno štiteći najbolje interese Grada Zenica, nismo u mogućnosti izraziti pozitivno mišljenje povodom inicijative Mjesne zajednice „Stranjani“. S poštovanjem, PRILOG: - kopija akta JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo broj: 4284/19 od 19.06.2019. godine, - Kopija katastarskog plana UR broj: 04-30-10-1052/2019-4 od 13.02.2019. godine, - Identifikacija parcela broj: 04-30-10-4045/19-1 od 22.04.2019. godine i - Zemljišnoknjižni ulošci broj: 1098 i 1633, POMOĆNIK GRADONAČELNIKA Emir Delić, dipl. pravnik

Ostala vijećnička pitanja i inicijative