Mehić Nermin (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu GV Zenica predlažem sljedeću inicijativu: Radi zaštite cvijeta Srebrenice koji je izgrađen na zelenoj površini u ulici Dr. Ćire Truhelke br. 10 Obrazloženje: Na ovoj lokaciji treba postaviti video nadzor koji bi snimao navedenu lokaciju, da se na vidnom mjestu postavi tabla da se navedena lokacija snima i da će svako oštećenje biti sankcionisano. Obzirom da je dozvola za izradu cvijeta dobijena na zelenoj površini prečnika 6m, izmijeniti istu na način da se dozvoli ograđivanje cvijeta "Srebrenice" izvan navedenih 6m takođe donijeti rješenje da se dozvole i drugi radovi na navedenoj lokaciji, izrada česme kako bi se predmetna lokacija mogla zalijevati, betoniranje - kako bi se u desnom uglu iznad cvijeta postavio jarbol sa BH zastavom ili postavila ploča na kojoj bi bila BH zastava. Osvjetljenje cvijeta postavljanja reflektora ili solarnih svjetiljki. Pokećemo inicijativu da se pored lokacije Kameni spavač i na ovoj lokaciji odaje počast žrtvama genocida.

Odgovor

Odgovor Službe za urbanizam: Služba za urbanizam je dopisom broj: 03-19-12177/21-1-AM od 06.07.2021. godine dostavila Službi za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice traženo mišljenje u vezi zahtjeva MZ "Novo Radakovo" za uređenje zelene površine na području ove mjesne zajednice, formiranjem cvijeta Srebrenice. Navedenim dopisom Službe, određena je privremenog karaktera, lokacija na području MZ "Novo Radakovo", na kojoj bi se radio cvijet Srebrenice kao i ostali potrebni podaci vezani za način izrade što podrazumijeva površinu zauzimanja zelene površine, način polaganja materijala u zemlju i slično. S ciljem odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici, a na osnovu ranije upućenih inicijativa na sjednici Gradskog vijeća, Gradska uprava je pokrenula aktivnosti na izradi projekta uređenja prostora što podrazumijeva definisanje lokacije i načina uređenja prostora.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative