Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj: 04/17) podnosim Inicijativu za izmjene i dopune Odluke o gradskim administrativnim taksama i to: - član 12. tačka 6. Od plaćanja taksi oslobođeni su: invalidi sa procentom invalidnosti iznad 60%; Mijenja se tako da sada glasi: “Civilne žrtve rata i invalidi sa procentom invalidnosti od najmanje 60% i više”. Obrazloženje: Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Član 54. U smislu ovog zakona civilna žrtva rata je lice kod kojeg je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju tog lica. U skladu sa st.1. ovog člana status civilne žrtve rata priznaje se: 1) licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% ili značajno narušavanje zdravlja usljed mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog lišavanja slobode, zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, 2) licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% u vezi sa ratnim događajima (bombardovanje, ulične borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.), 3) licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata, 4) licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% u vezi sa diverzantskim, terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak Federacije, 5) članovima porodice nestalog lica, ako je nestalo lice bilo civil odnosno nije bilo pripadnik oružanih snaga, 6) članovima porodice lica koje je poginulo u vezi sa ratnim događajima (bombardovanje, ulične borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.) Posebnom kategorijom civilnih žrtava rata smatraju se lica koja su preživjela seksualno zlostavljanje i silovanje. Priznaje se status civilne žrtve rata licima kod kojih je došlo do naknadnog oštećenja organizma – ispoljene i pogoršane bolesti, dugog perioda inkubacije, gubitak ekstremiteta i vida oba oka zbog pogoršanja općeg zdravstvenog stanja, mentalnog oštećenja i drugih oštećenja organizma, a nastalih zbog okolnosti iz st. 1. i 2. ovog člana. Status civilne žrtve rata, u smislu st. 1. i 2. ovog člana, priznaje se i civilnim licima i pripadnicima snaga bivše tzv. “Autonomne pokrajine Zapadna Bosna”, ukoliko ne ostvaruju odgovarajuća prava po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04 i 56/05). U skladu sa ovim zakonom, u cilju ostvarivanja određenih prava, priznaje se status civilne žrtve rata, licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma 60% ili značajno narušavanje zdravlja. Imajući u vidu zahtjev više građana koji imaju status Civilne žrtve rata i prijedlog da se izvrše izmjene Odluke o administrativnim taksama Grada Zenica i iste usklade sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, predlažem da se inicijativa o izmjenama i dopunama Odluke izmjene i usvoje na Gradskom vijeću.

Odgovor

Služba za opću upravu pozdravlja sve inicijative građana, a posebno vijećnika u vezi pitanja iz djelokruga rada Službe. Inicijativa vijećnika Ekrema Tuke odonosi se na prijedlog izmjene i dopune člana 12. tačka 6) Odluke o gradskim administrativnim taksama: „Od plaćanja takse oslobođeni su: civilne žrtve rata i invalidi sa procentom invalidnosti 60% i više. S obzirom da je u toku izrada novog prijedloga Odluke o gradskim administrativnim taksama Služba za opću upravu će Komisiji za izradu gore navedene Odluke, predložiti da se i civilne žrtve rata uvrste u kategoriju lica koja su oslobođena plaćanja takse.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative