Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Pitanje

Izgradnjom GGM-a u Gradu Zenica, rekonstrukcija većeg broja ulica kao i kružnih tokova na raskrsnicama znatno je ubrzan saobraćaj u gradu kao i protok roba i putnika u gradu što je za svaku pohvalu. Međutim, u svim većim projektima i radovima prave se i greške kao što je greška koja je napravljena na raskrsnici za Lukovo polje kod podvožnjaka. Postojeće rješenje koje je napravljeno realizacijom ovog Projekta ima niz nedostataka: - Sva vozila koja idu iz pravca naselja Lukovo polje prema gradu moraju skrenuti u desno na veoma zagušen saobraćaj na kružnom toku u Babinoj rijeci. - Dolazna saobraćajna traka iz naselja Lukovo polje na raskršću je dovoljno široka da istovremeno paralelno mogu stajati dva i više vozila i isti se mogu usmjeriti u lijevom ili desnom pravcu ali je onemogućeno postavljanjem duple pune linije koja ne dozvoljava skretanje lijevo prema gradu. - Neobjašnjivo je na tom dijelu saobraćajnice postavljanje duple pune linije i skretanje u lijevo jer samo 100m naprijed na Drvenom mostu priključenje iz naselja Bilmišće je dozvoljeno i ne postoji takva zabrana iako je znatno uži prostor na mostu. - Vozila koja idu iz pravca Crkvice, Babina rijeka, Radakovo i puta M17 a žele skrenuti prema naselju Lukovo polje to nije dozvoljeno već moraju ići preko drvenog mosta na kružni tok Odmut i vratiti se ponovo preko Drvenog mosta na raskrsnicu za Lukovo polje što je apsurd i nepotrebno obzirom da se u naselju Lukovo polje nalazi veći broj skladišta i prodajnih centara te teretna vozila za snabdjevanje najčešće sa prikolicom moraju preći navedenu dionicu, nepotrebno opterećuju saobraćaj kao i Drveni most i kružni tok. - Za skretanje iz pravca Crkvica, saobraćajnica je itekako dovoljno široka da eventualno zaustavljanje vozila za skretanje u lijevo prema Lukovom polju i ne utiče na zaustavljanje vozila koja idu prema Drvenom mostu. - Da apsurd bude veći, samo 30m prije, skretanje u lijevo prema M17 za Sarajevo je dozvoljeno mada je tu saobraćajnica tako uska da se zaustavljanjem na tom skretanju, zaustavljaju sva vozila prema gradu, a tu je još i priključenje sa M17 iz pravca Doboja. - Ovo navedeno rješenje i problemi bi se mogli donekle pravdati da na toj lokaciji nema dovoljno prostora, ali prostora ima dovoljno. Kao prelazno rješenje ovog problema pradlažem izmjene postojeće horizontalne signalizacije u skladu sa navedenim primjedbama, a u skoroj budućnosti potpunu rekonstrukciju ove raskrsnice. Neophodno je da se nadležne Službe gradske uprave što prije uključe u rješavanje ovog problema i olakšaju probleme saobraćaja mještana Lukovog polja koji svakodnevno zaustavlja saobraćajna policija i iste kažnjava.

Odgovor

U predmetnoj inicijativi se predlaže kao prelazno rješenje problema zagušenja saobraćaja na dionici između kružnih tokova „Drveni most“ i „Babina rijeka“ izmjena postojeće horiznotalne signalizacije u skladu sa navedenim primjedbama a u skoroj budućnosti potpunu rekonstrukciju ove raskrsnice. Služba je razmatrajući Inicijativu došla do sljedećih saznanja: Prilikom izrade studije za izgradnju GGM-a tretiran je je navedeni problem te je predmetno rješenje sa zabranom skretanja za Lukovo Polje usvojeno kao najoptimalnije. 2015. godine u sklopu Magistarskog rada na Odsjeku za saobraćajnice Građevinskog fakulteta u Sarajevu izvršena je „Analiza propusne moći čvorišta Lukovo Polje“ Zenica. Predmetnom analizom tretiran je i mini kružni tok na navedenoj lokaciji, kao i semaforizirana raskrsnica, te mogućnost omogućavanja lijevog skretanja u i iz Lukovog Polja, te su sva varijantna rješenja upoređena sa trenutnim stanjem. Za svaku od navedenih varijanti izvršena je analiza propusne moći, te su određeni nivoi usluge na kružnim tokovima „Drveni most“, „Babina rijeka“ kao i na predloženim raskrsnicama na skretanju za Lukovo Polje, te je konstatovano da bi jedino prihvatljivo rješenje bilo izgradnja semaforizirane raskrsnice, ali da bi zbog malog poboljšanja u saobraćaju i velikih ulaganja bilo bolje rješavati problem na makro nivou, tj. da bi problem mogao biti riješen izgradnjom vangradske dionice GGM-a, koja je sad izvjesna, te formiranjem isključka iz Lukovog Polja direktno na magistralnu cestu (na kraju naselja). Gore navedenom analizom nisu tretirani ni isključak sa M-17, kao ni priključak na M-17, te smatramo da bi se uzimanjem istih u analizu dobili drugačiji rezultati, 2017. godine JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica je izradilo plan infrastrukturnih projekata za Grad Zenicu. Jednim od projekata predviđeno je da se postojeći isključak sa M-17 rekonstruiše i to na način da se isti priključi na kružni tok „Babina rijeka“. Na navedenoj dionici jedan od problema predstavljaju i autobuska stajališta koja bi u slučaju formiranja raskrsnice trebalo izmjestiti. Zbog svega gore navedenog smatramo da je problem lijevih skretanja za i iz Lukovog Polja jedan od najkompleksnijih problema te je stoga Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica od JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica naručila Izradu Idejnog rješenja kojim bi se obuhvatila čitava predmetna dionica sa kružnim tokovima „Babina rijeka“ i „Drveni most“ i svim skretanjima (Bilmišće, Ada, M-17), te kojim bi se dugotrajno riješio predmetni problem. U skladu sa navedenim JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica je izradilo Idejno rješenje koje je uvršteno u Izvještaj o gradskim ulicama koji je gradskim vijećnicima prezentovan u julu 2020. godine. Predmetnim rješenjem vrši se totalna rekonstrukcija priključaka duž drvenog mosta i to na način da se mijenja ulaz/izlaz iz Zenice, te se Drveni most oslobađa svih lijevih skretanja (ulaz iz pravca Doboja i izlaz za Sarajevo) čime se ostvaruju uslovi za omogućavanje lijevog skretanja za naselje Lukovo Polje. Ulaz/izlaz iz Zenice bi se trebao obavljati preko kružnog toka koji bi bio formiran na magistralnoj cesti M17, te bi se direktno priključivao na kružni tok Babina rijeka. U prilogu dostavljamo i situaciono rješenje izrađeno od strane JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica. Položaj kružnog toka može varirati, tj. isti se može pozicionirati i na priključku M17 sa ulicom Bistua Nuova. Predmetno rješenje je zajedno sa ostalim prijedlozima umirenja saobraćaja na magistralnoj cesti M17 proslijeđeno JP „Ceste Federacije BiH“ na saglasnost.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative