Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine Grada zenica“. Broj: 04/17) podnosim sljedeću INICIJATIVU Za uspostavljanja inovativnih poljoprivrednih zadruga Kako donošenje programa i planova razvoja Grada Zenica i stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje po članu 11. stav 1. alineja 3. Statuta Grada Zenica, uspostavljanje inovativnih poljoprivrednih zadruga podrazumijeva poslove u nadležnosti Grada Zenica. O b r a z l o ž e nj e Od ranije Grad Zenica u budžetu planira i izdvaja sredstva za finansiranje razvoja poljoprivrede, što predstavlja iskorak ka unapređenju. Međutim, podaci o ključnim finansijskim pokazateljima nisu dostupni jer korisnici usluga nemaju obavezu da predaju plan prinosa, prihoda kao ni ostavrenja dobiti te u skladu sa odobrenjem isplate sredstava, izvještaj o realizaciji sa ključnim podacima koji su bitni za koncipiranje zbirnog izvještaja. Na takav način Grad Zenica bi mogao imati zvanične podatke tj. kompletan finansijski izvještaj o ukupnom prinosu, prihodima te dobiti u tekućoj godini za prošlu. Ne postoji niti jedan dokument koji nakon dužeg niza godina ulaganja u poljoprivredni sektor, daje mogućnosti uvida u iskorištenost kapaciteta te povrata doniranih sredstava kroz evaluaciju planiranog i ostavrenog prinosa. Da bi bili sigurni u uspješnost investicija potrebno je da nakon implementiranih aktivnosti, postoji dokumenti o izračunu povrata uloženih sredstava kroz prikaz finasijskog izvještaja i stavke ROI tj. omjer između neto dobiti i troška ulaganja. S obzirom da poljoprivredna zadruga ne mora imati cilj ostvarenja dobiti, način izračuna uspješnosti generalizovao bi se kroz stavke: procenat povećanja prinosa poljoprivrednih proizvoda(kg) po m2 obradivog zemljišta, procenat povećanja plasmana prve klase proizvoda, kanali distribucije poljoprivrednih proizvoda te praćenje prosječne cijene otkupa po sortama. S druge strane, poljoprivredna gaazdinstva su, generalno, opremljena osnovnom poljoprivrednom mehanizacijom, međutim, ona je uglavnom stara i često tehnološki prevaziđena. Mali je broj priključaka po traktoru, tako da su proizvođači često prinuđeni da koriste tuđe usluge ili da improviziraju izvođenje pojedinih radnih operacija. Također, poljoprivrednici ne raspolažu znanjima o sortama niti načinu uzgoja, već se oslanjaju na tradicionalan uzgoj poljoprivrednih kultura, što u velikom broju slučajeva ne daje rezultate. Realizirati aktivnosti bez planiranja plasmana te prilagodbi načina uzgoja standardima koje zahtjeva tržište Bosne i Hercegovine te EU nije način na koji trebamo pristupati potpori poljoprivrednicima. Finansijska pomoć bez pripreme proračuna mogućih kapaciteta, plana otkupa te pregovora u segemntu cjenovne strategije poljoprivrednih proizvoda nije adekvatan i dugoročan pristup razvoja poljoprivrede na području Grada Zenice. Nadalje, podaci sa terena ukazuju da Bosna i Hercegovina u prosjeku godišnje uveze 1265 šlepera jabuka, 1148 šlepera paradjza, 499 šlepera luka, 686 šlepera paprike ili 491 šleper krompira. Zar to nisu proizvodi koje možemo obezbijediti na području Bosne i Hercegovine, odnosno i na dijelu Grada Zenica? Ideja inovativnih zadruga zasnovana je na konceptu uspostavljanja jedne poljoprivredne zadruge na području Grada Zenice čije aktivnosti će biti usmjerene ka radu sa poljoprivrednicima koji su u bazi potencijalnih korisnika donacija u okviru programa za poljoprivrednike. Način operativne realizacije poslova jeste priprema za isporuku u mjesnim zajednicama tj. lokacijama gdje se obavlja proces uzgoja i proizvodnje te ovisno o dogovoru sa partnerima koji otkupljuju poljoprivredne proizvode realizovati će se način isporuke. Osnivač je Grad Zenica, te funkciosanje može se realizovati na način formiranja posebnog pravnog lica kojem su glavne aktivnosti navedene u inicijativi ili kao ogranak Zeničke razvojne agencije ZEDA u sklopu Službe za privredu i upravljanjem razvoja Grada Zenice. Poslovanje može biti usmjereno na ostvarivaje dobiti ili udovoljavanje potreba svojih članova bez namjere stjecanja dobiti. U segmentu kalkulacija cijene, poljoprivredne inovativne zadruge bi osigurale procenat od neto cijene ka trgovcima kako bi mogle kontinuirano održavati proces rada zadruge tj. osigurati bruto plate zaposlenima. U nastavku je primjer kalkulacije koja predstavlja način cjenovne strategije (kalkulacija je rađena proizvodno na osnovu infomracija sa tržišta i troškova poljoprivrednika tokom uzgoja navedene sorte): Naziv proizvoda - Crvena paprika roga (kg), Količina - 1 kg, Maloprodajna cijena sa PDV - 2, Maloprodajna cijena bez PDV (17%) - 1.7094017, Marža kupca (22%) - 1.4011489, Logistički trošak (5%) - 1.3344276, Neto cijena ka kupcu - 1.33, Postotak zastupanja poljoprivrednika (4%) (za račun poljoprivredne zadruge) - 1.278846154, Neto cijena nakon odbitka procenta - 1.28, Cijena koštanja-0.75, RUC 41%; Naziv proizvoda - crvena paprika roga, Količina otkupa (kg) - 100000, Cijena otkupa (BAM) - 1.33, Ukupan prihod - 133000, Postotak zastupanja-5320, Prihod (poljoprivrednika) -127680. Zadruga može zapošljavati radnike za obavljanje određene djelatnosti, a ugovorom bi se regulirala prava i obveze zadruge i člana koja su vezana uz plasman ili nabavu roba ili usluga, korištenje usluga zadruga te druga pitanja od zajedničkog interesa zadruga i člana. U pravnom prometu zadruga nastupa u ime i za račun Grada Zenica, ako ugovorom nije drugačije uređeno. Tokom analize stanja poljoprivrenika zaključeno je da je istima potrebna stručna pomoć agronoma čiji je osnovni zadatak da pomognu u realizaciji uzgoja i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda prema standardima koje zahtjeva tržište. Procjene pokazuju da agažmanom dva agronoma i voditelja poljoprivredne inovativne zadruge ekonomskog usmjerenja(ekonomista) bi mogli napraviti kvalitetniji plan razvoja, očekivanih kapaciteta i prinosa, dogovora sa ključnim kupcima (partnerima) o plasmanu poljoprivrednih proizvoda te cjenovnoj strategiji tj. osiguranju marže poljoprivrednicima sa područja Grada Zenice. Izrazito je bitan proces kontrole uzgoja za koje je Grad Zenica izdvojio sredstva kako ne bi korinici imali priliku za manipulaciju realizacije aktivnosti. S tim u vezi, stručna pomoć poljoprivridnicima pomogla bi da unaprijede prinos poljoprivrednih djelatnosti, te da rješe kvalitenije određene probleme kada su u pitanju bolesti određenih poljoprivrednih kultura. Također, izrazito je bitno poljoprivrednike educirati o načinu praćenja finasijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja te usmjeravati iste ka izračunu cijene koštanja proizvoda tj. boljeg praćenja troškova prilikom uzgoja kako bi mogli planirati dobit te investicije za naredne godine. Finasijska pismenost u osnovnom koraku je bitna za razvoj navedenog procesa. Korsnike moramo educirati kako bi znali upravljati malim biznisama što može biti u sklopu Zeničke razvoje agencije ZEDA, te navedeni program bi trebali pohađati svi korisnici koji su u bazi dodjele grantova. Na takav način stvorili bi stručnije tržište te otvorili bi mogućnosti saradnje sa drugim državama sa kojima imamo historiju odličnih vanjskotrgovinskih razmjena (primjer Njemačke) te mogli bi kvalitetnije učestvovati u plasiranju proizvoda u trgovačkim lancima na području Bosne i Hercegovine. Angažmanom stručnih lica pomogli bi da ostavre standarde tržišta, lakše plasiraju i brandiraju svoje proizvode. Grad Zenica može mnogo pomoći u realizaciji ovih ciljeva unapređenje do sada pozitivnih praksi. Djelovanje u kriznim situacijama treba da bude prioritet ka osiguranju strateške pozicije poljoprivrednih korisnika i usmjerenju ka sistemskom pristupu realizacije aktivnosti. Prisustvo virusa Covid19 potvrdio j značaj ulaganja u poljoprivredu te posvećenost u osiguranju i snadbijevanju lanaca vrijednosti osnovnim životnim namirnicama.

Odgovor

Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Vijećnik Ekrem Tuka je na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 03.06.2021. godine, podnio inicijativu da se uspostave inovativne poljoprivredne zadruge u nadležnosti Grada Zenica. Služba za privredu i upravljanje razvojem je razmotrila ovu inicijativu te daje sljedeće mišljenje: 1. Uspostavljanje poljoprivredne zadruge za otkup poljoprivrednih viškova posebno voća i povrća je neophodno, jer se organizovano otkupljuje samo mlijeko, malina, kupina i krastavac, poštujući Opći zakon o zadrugama BiH. 2. Prema članu 1. Općeg zakona o zadrugama BiH ("Službene novine BiH", br. 18/03) zadruga se definiše kao "oblik organizovanja dobrovoljno udruženih članova (u daljem tekstu: zadrugari), da bi zadovoljili svoje zajedničke ekonomske, socijalne i kulturne potrebe i težnje, kroz zajedničko posjedovanje i demokratsko kontrolisano privređivanje (poslovanje)." 3. Prema članu 10. Općeg zakona o zadrugama zadrugu može osnovati najmanje pet fizičkih i pravnih lica koja ispunjavaju lične uslove shodno zadružnim pravilima. Zadružna pravila mogu predvidjeti da samo fizička lica mogu biti članovi2. 4. Zbog nejasnoće vezane za pravna lica kao osnivače zadruga proslijedili smo upit Zadružnom savezu F BiH, koji prati rad zadruga te vrši reviziju njihovog poslovanja, od kojeg smo dobili odgovor da lokalna zajednica ne može biti osnivač zadruge.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative