Tuka Ekrem (Nezavisni blok)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine Grada zenica“. Broj: 04/17) podnosim sljedeću: INICIJATIVU Za izmjene i dopunu sistematizacije Gradske uprave - Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Obrazloženje: Imajući u vidu obimnost poslova, obaveza i usluga Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti koje ova služba pruža građanima grada Zenice u oblasti ostvarivanja prava iz oblasti boračkoinvalidke zaštite prema RVI-a, porodicama šehida, demobilisanim borcima i sve večeg broja socijalno ugroženih građana, kao i rješavanju problematike, obaveza i usluga iz oblasti sporta, kulture, obrazovanja, nauke, nevladinih organizacija i stambene problematike, predlažem da se formiraju dvije službe: 1. Služba za boračko-invalidsku zaštitu i socijalnu zaštitu 2. Služba za društvene djelatnosti i stambene poslove Formiranjem ove dvije Službe u gradskoj upravi od dosadašnje jedne bi uveliko uiticalo na bolju i kvalitetniju uslugu građanima, prvenstveno boračkoj populaciji i socijalno ugroženom stanovništvu a sa druge strane ovaj vid usluge bi bio kvalitetniji prema sportistima i sportskim organizacijama, obrazovnim i kulturnim radnicima i ustanovama kao i rješavanju stambene problematike i problema nevladinih organizacija. Za realizaciju ove inicijative nisu potrebna značajna finansijska sredstva i ista bi se mogla planirati u Buđetu za 2021. godinu a uveliko bi rad gradske urave bio efikasniji i kvalitetniji.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena na odgovor Gradonačelniku i Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti. Odgovor Službe: Na 2. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.12.2020.godine, vijećnik Ekrem Tuka podnio je u pisanoj formi inicijativu za izmjene i dopune sistematizacije Gradske uprave - Službe za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, u kojoj predlaže da se navedena Služba razdvoji na dvije službe i to : 1. Službu za boračko-invalidsku zaštitu i socijalnu zaštitu i 2. Službu za društvene djelatnosti i stambene poslove Stav Službe: Članom 48. Statuta Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica" broj 5/15), propisana procedura organizacije i djelokruga rada gradskih službi u skladu sa zakonom, dok je članom 45. Statuta Grada Zenica regulisan okvir prava i dužnosti gradskih službi za upravu. Shodno navedenom a u vezi sa članom 34. Statuta ova Služba nije nadležna da donosi odluku o predloženoj Inicijativi. Istovremeno napominjemo da su u dosadašnjem periodu uposlenici ove Službe sve poslove iz svoje nadležnosti izvršavali blagovremno, pružali usluge i rješavali problematiku za sve oblasti iz nadležnosti rada ove Službe. Obim zaprimljenih, obrađenih i riješenih predmeta ukazuje na činjenicu da su svim zainteresovanim građanima, udruženjima i institucijama pružene potrebne usluge i da je rad Službe bio efikasan.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative