Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 04.02.2021. godine, vijećnik Elmin Šabanović postavio je pitanje: „Kada će biti urađeno asfaltiranje ulice Milivoja Čekade prema Uzunovoj stijeni od broja 28 do broja 16? Obrazloženje: Odnosi se na Službu za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove. A pitanje je kad će biti urađeno asfaltiranje ulice Milivoja Čekade prema Uzunovoj stijeni od broja 28 do broja 16. Naime mještani navedene ulice su se već obraćali nekoliko puta navedenoj službi, jer se ova ulica nalazi u jako lošem stanju i nikada nisu dobili odgovor.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove 16.02.2021. Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je u toku 2020. godine izvršila obilazak pristupnog nerazvrstanog puta prema Uzunovoj stijeni. Radi se o putu dužine 145,00m, širine 3,50m sa relativno dobrom betonskom podlogom. Na dužini od cca.80,00m uzdužni pad je ralativno povoljan dok je na dužini od 65,00m niveleta u usponu. Napominjemo da je Služba u 2020. godini na osnovu zahtjeva MZ Trgovišće, za sanaciju dijela puta i potpornog zida u ulici Milivoja Čekade kod broja 12 (objekat Topoljak Begzade), proslijeđenog putem Odsjeka za poslove mjesnih zajednica, izvršila izradu projektne dokumentacije i reviziju iste. U toku je pribavljanje odobrenja za građenje. Cijenimo da, obzirom da se zid nalazi na glavnoj putnoj komunikaciji, njegova izgradnja uz rješavanje odvodnje na spoju Ulice Milivoja Čekade sa Štrosmajerovom ulicom je u ovom trenutku daleko veći prioritet sa saobraćajnog i sigurnosnog aspekta od asfaltiranja dijela ulice iz predmetnog pitanja. Isto tako nakon dostave i određivanja prioriteta MZ-a, radi se Plan ulaganja i isti se usvaja na Gradskom vijeću.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative

Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)
Pitanje