Šabanović Elmin (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u 2020. godini pripremila je Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine). U informaciji je, između ostalog, obrađena i Ulica Potok sa svim svojim krakovima. Procijenjena vrijednost za sanaciju ulice Potok sa krakovima iznosi 100.000 KM, te je od Službe naznačena kao I prioritet za sanaciju. Kompletan materijal je prezentiran Gradskom vijeću dana 29.07.2020. godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti plan aktivnosti. Do dana pisanja ove informacije, Služba nije zaprimila povratnu informaciju od strane Gradskog vijeća u pogledu prezentovanog materijala o potrebama ulaganja u putnu infrastrukturu na području grada. Bez obzira na gore navedeno Služba će kroz planske aktivnosti u narednom periodu nastojati da realizuje predmetni zahtjev.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative