Ejubović Malik (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

U kojoj je fazi i postoji li plan za izgradnju kanalizacione mreže na budućoj trasi nastavka Gradske magistrale? Obrazloženje: Nedavno mi se obratio određeni broj građana iz mjesnih zajednica kroz koje treba proći nastavak Gradske magistrale. Njihov upit se odnosi na planove za izgradnju kanalizacione mreže, te s tim u vezi postavljam pitanje da li je u planu i ako jeste u kojoj je fazi izgradnja kanalizacione mreže u ovom dijelu Grada?

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Poštovani, U sklopu buduće trase gradske magistrale JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica će izgraditi dio fekalnog kolektora na području Bojin vir - Raspotočje-Drivuša čija se trasa poklapa sa trasom gradske magistrale. Grad Zenica će obezbjediti ugradnju poprečnih prelaza fekalne kanalizacije ispod trupa buduće trase gradske magistrale. Nakon izgradnje fekalnog kolektora na području Bojin vir-Raspotočje-Drivuša stvaraju se uslovi za priključenje naselja koja gravitiraju budućoj trasi nastavka izgradnje gradske magistrale na gore navedeni fekalni kolektor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative