Ejubović Malik (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Poznata je činjenica da na području prigradskih naselja i seoskih sredina ne djeluje niti jedno obdanište odnosno institucija za predškolski odgoj i obrazovanje. U prošlosti su porodice bile brojnije nego danas, tako da je stanovništvo prevazilazilo taj problem porodičnim staranjem o najmlađim članovima društva. To je svakako dijelom prisutno i danas, ali je činjenica da porodice više nisu brojne kao u prethodnom periodu, kao i da je veliki broj stanovnika poslom vezan za privremeno napuštanje svojih mjesta stanovanja. Uspostavom ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, značajno bi se olakšao život stanovnicima prigradskih i ruralnih sredina, djeca bi dobila dodatno obrazovanje uz prisutan momenat druženja sa vršnjacima, a svakako bi navedeni projekti doprinijeli i otvaranju novih radnih mjesta. Shodno navedenom podnosim inicijativu prema Gradonačelniku i menadžmentu Javnog preduzeća da se uradi analiza mogućnosti za pokretanje obdaništa u većim prigradskim i ruralnim sredinama, a shodno analizi koja bi obuhvatala potrebe stanovništva i mogućnosti preduzeća.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena Gradonačelniku i JU Predškolski odgoj i obrazovanje. Odgovor JU Predškolski odgoj i obrazovanje: U JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica kroz dosadašnje djelovanje i realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja uočili smo problem nepostojanja predškolskih ustanova u prigradskim sredinama, a samim tim i diskriminatorskog odnosa prema djeci iz prigradskih i ruralnih sredina. Ustanova je iskazala interes za realizaciju predškolskih programa i razmatrala organizaciju istih u prostorijama osnovnih škola i mjesnih zajednica. Sredstva za opremanje prostora i zapošljavanje novih radnika, propisanih u Pedagoškim standardima i normativima ZDK broj: 10-38-32121/10 od 31.12.2010. godine ustanova nema i bez finansijske podrške osnivača, nismo u mogućnosti realizovati proširenje kapaciteta. U saradnji sa Caritasom Švicarska od 01.05.2018.-31.05.2021. godine u Sarajevskom i Zeničko-dobojskom kantonu realizovao se projekat "Predškolsko obrazovanje za svu djecu" (PEACH), sa akcentom na podršku djeci iz ranjivih socijalnih kategorija i djeci iz prigradskih sredina. Osnovni cilj projekta je: - povećanje uključivanja djece u predškolski odgoj i obrazovanje, - poboljšan kvalitet predškolskog odgoja i obrazovanja. Specifični ciljevi su: - djeca iz ranjivih porodica imaju pristup predškolskom obrazovanju, - predškolsko obrazovanje napravljeno da bude usmjereno prema potrebama djece- Predškolsko obrazovanje poboljšano kroz uvođenje savremenih metodologija, socijalne inkluzije i dječijih prava, posebno se osvrćući na ranjivu kategoriju djece. Očekivani rezultati: - Povećanje prisustva romske djece za 20%, - povećanje prisustva djece iz ranjivih porodica za 10%, - sva djeca imaju koristi od poboljšanih uslova u predškolskim ustanovama, -780 djece uključeno u predškolske ustanove - 668 djece završava jednu godinu predškolskog odgoja i obrazovanja - Ministarstvo obrazovanja i univerziteti usvajaju nove nastavne metode. Kroz ovaj projekat razmatrana je organizacija rada vrtića u jednoj prigradskoj zajednici, gdje je Caritas Švicarske trebao renovirati i urediti prostor za prihvat predškolske djece, a ustanova obezbjediti kadar, ali nažalost, do toga nije došlo. Zahvaljujemo se na interesovanju za našu ustanovu, predškolski odgoj i inicijativama vezanim za proširenje kapaciteta ustanove kao i na podršci najmlađim građanima našeg grada.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative