Ejubović Malik (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

Molim Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Zenica da nam dostavi informaciju o stanju i dostupnosti hidrantske mreže u Zenici, kao i stepen opremljenosti Jedinice u cjelini. Obrazloženje: Prilikom navedenih nemilih scena u mjesnoj zajednici Nova Zenica, a kojoj pripadam, te požara koji se desio, veći broj građana mi je postavio pitanje da li bi postojanje hidranta imalo uticaj na efikasniju reakciju. Naknadno sam dobio informaciju da je značajno reducirana hidrantska mreža u Zenici. Budući da tu informaciju nisam uspio nezavisno potvrditi, koristim ovu priliku da postavim pitanje u tom smislu. Također, tražim da nam se kao Vijeću dostavi stanje opreme Vatrogasne jedinice i njihove eventualne dodatne potrebe, a kako bismo mogli djelovati i spriječiti potencijalnu tragediju u našem Gradu.

Odgovor

Odgovor Službe civilne zaštite: Na osnovu Vašeg akta broj: 12-45-8756/21 od 10.05.2021. godine u prilogu kojeg je vijećničko pitanje koje je postavio vijećnik dr. Malik Ejubović na sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj dana 29.04.2021. godine, a odnosi se na dostavljanje informacije o stanju i dostupnosti hidrantske mreže u Zenici kao i stepen opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice dostavljamo Vam odgovor Službe civilne zaštite kako slijedi: 1. Preventivnim obilascima kao i prilikom intervencija na gašenju požara pripadnici PVJ su ustanovili da je veliki broj vanjskih hidranata neispravan i neupotrebljiv i da su isti neobilježni. U stambenim jedinicama, a naročito u višespratnicama hidranti su neupotrebljivi i nekompletni, požarna stubišta zakrčena i zaključana što otežava intervencije kod nastalih požara. Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine F BiH”, broj: 64/09) utvrđeno je da je Javno preduzeće koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom, dužno pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara kao i da su obavezni stalno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu o čemu vode odgovarajuću evidenciju i o tome izvještavaju nadležnu vatrogasnu jedinicu. Takođe, navedenim Zakonom definisano je da su vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata u kojima je po projektnoj dokumentaciji predviđena i ugrađena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža dužni su istu stalno održavati u ispravnom stanju, baš kao i vodovodnu mrežu u tim objektima i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže, o čemu vode odgovarajuću evidenciju. Kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti hidranata, odnosno inspekcijski nadzor vrši kantonalna inspekcija iz Kantonalne uprave civilne zaštite, a u slučaju nepostojanja iste inspekcijski nadzor vrši federalna inspekcija iz Federalne uprave civilne zaštite. Obaveza održavanja hidrantske mreže utvrđena je i u Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (“Službene novine ZE-DO Kantona”, broj:4/16). Naime, u navedenom Zakonu je definisano pravo etažnih vlasnika, korištenje, ali i obaveza održavanja i upravljanja zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade. Zajedničke dijelove zgrade pored ostalih dijelova čine instalacije zgrade i uređaji u zgradi, a u instalacije zgrada pripada i hidrantska instalacija što znači da je obaveza etažnih vlasnika da istu održava u ispravnom stanju. 2. Nabavka sredstava i opreme za potrebe PVJ vrši se iz sredstava koja se prikupljaju po osnovu naknade za vatrogastvo. Trenutno PVJ raspolaže sa 10 vozila i to: tri navalna vozila, dva prateća vozila – cisterne, tri specijalna vozila, jedno tehničko vozilo, jedne ljestve. Broj navedenih vozila omogućuje da pripadnici PVJ na blagovremen i efikasan način obavljaju poslove gašenja požara, tehničke intervencije kao i adekvantno reagovanje u akcidentnim situacijama. Na osnovu plana nabavke vrši se kontinuirana nabavka nedostajuće i zamjena istrošene opreme za zaštitu vatrogasaca kao i opreme i sredstava koja su neophodna kako bi pripadnici PVJ adekvatno reagovali prilikom intervencija na gašenju požara i drugim akcidentnim situacijama. U 2020. godini nabavljena su kompletna intervencijska odijela sa šljemovima i čizmama, izolacioni aparati, detektori plinova, PP aparati, naprtnjače, vatrogasni opasači, vatrogasne sjekire, mlaznice, vatrogasna pjena i dr. U toku su aktivnosti na uspostavljanju novog Sistema veza, odnosno prelazak sa analognog na digitalni signal što će omogućiti zamjenu postojećih stabilnih i ručnih stanica sa digitalnim stanicama. U 2021. godini planirana je prva faza rekonstrukcije vatrogasnog doma.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative