Ejubović Malik (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Svjedoci smo da je pandemija COVID 19 napravila niz problema širom svijeta, kako zdravstvene, tako i ekonomske prirode. Također, poznata je činjenica da u emigraciji boravi skoro milion ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, od čega je značajan broj aktivan u političkom i preduzetničkom životu. Mi kao vijećnici, skupa sa Gradonačelnikom i gradskim službama, moramo biti ambasadori našeg Grada i borci za napredak našeg društva, bez obzira na lokalne političke razlike. Svako od nas prisutnih u ovoj sali, u okviru svojih kapaciteta mora raditi na komunikaciji sa našom dijasporom, a u kontekstu privlačenja stranih investicija i otvaranja novih radnih mjesta. S tim u vezi, pokrećem inicijativu da se pri Službi za finansije pokrene Kancelarija za dijasporu gdje bi mladi preduzetnici mogli delegirati svoje ideje, a zadatak svih nas bi bio da pomognemo u pronalaženju potencijalnih investitora.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena Gradonačelniku, Službi za finansije, te Službi za privredu i upravljanje razvojem. Odgovor Službe za finansije: Vezano za inicijativu vijećnika Malika Ejubovića, podnesenu na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 22.02.2021. godine, a kojom se, pri Službi za finansije, traži pokretanje Kancelarije za saradnju sa dijasporom, a s ciljem pronalaženja potencijalnih investitora za finansiranje realizacije ideja mladih preduzetnika. Ova Služba, u skladu sa članom 47. Poslovnika Gradskog vijeća ("Službene novine Grada Zenica", broj: 4/17) , daje sljedeći stav: Odlukom o organizaciji službi Grada Zenica, broj: 02-45-1313/21 od 26.02.2021. godine utvrđuje se organizacija službi za upravu Grada Zenica, kao i organizacija posebnih službi, sektora i drugih organizacionih cjelina, njihov djelokrug rada i rukovođenje. Navedenom Odlukom su definisani poslovi koje vrše organi gradske uprave, gdje se navodi da Služba za privredu i upravljanje razvojem prati stanje u oblasti za koju je osovana, te predlaže odgovarajuće mjere u cilju podsticanja razvoja preduzetništva u oblasti samostalnog privređivanja i ostalih privrednih djelatnosti na području Grada, dok Služba za finansije nema sličnih nadležnosti. S obzirom na navedeno, predlažemo da se navedena inicijativa uputi Službi za privredu i upravljanje razvojem, kao službi nadležnoj za predmet navedene inicijative. Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Poštovani, nakon 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Zenica održane 22.02.2021. godine, dostavili ste nam vijećničku inicijativu Malika Ejubovića, koja glasi: "Inicijativa za pokretanje Kancelarije za saradnju sa dijasporom", a odgovor na istu je kako slijedi: Grad Zenica je već od 2017. godine partner na projektu Dijaspora za razvoj (D4D) koji finansiraju UNDP, Vlada Švicarske i Međunarodna organizacija za migracije uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Projekat D4D ima za cilj povećati socioekonomske prilike i perspektive za stanovnike u BiH te unaprijediti njihovu egzistenciju kroz snažniji angažman dijaspore. Za uspješnu implementaciju projektom planiranih aktivnosti imenovana je koordinatorica za dijasporu koja predstavlja kontakt osobu za saradnju sa dijasporom. Koordinatorica koordinira i provodi aktivnosti na jačanju saradnje sa dijasporom te sarađuje sa partnerima na projektu. Okvirna zaduženja i odgovornosti su sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi i sastavni su dio poslova stručne saradnice za promociju i investicije pri Službi za privredu i upravljanje razvojem. U proteklom periodu su realizovane brojne aktivnosti za aktivniju saradnju sa dijasporom od kojih je važno istaći implementaciju projekta "Podrška zapošljavanju u metaloprerađivačkoj industriji u Gradu Zenica u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore", a koji je za rezultat imao 20 novih radnih mjesta u jednoj od lokalnih kompanija. Na web stranici Grada Zenica su unaprijeđeni E servisi ( E matičar, E-dijaspora, E-registar administrativnih postupaka) koji između ostaloga omogućavaju i ishodovanje iz matičnih knjiga sa dostavom na adresu lica na kojeg se dokument odnosi. U saradnji sa I-platformom Grad Zenica jednom mjesečno organizuje se virtuelni događaj "Zenica Meet up" koji okuplja sve zainteresovane osobe iz dijaspore porijeklom iz ovog grada. Učesnici događaja imaju priliku da se upoznaju sa aktuelnim dešavanjima u našem gradu kao i da iznesu vlastite prijedloge za unapređenje lokalne zajednice. Pozivi za učešće na ovim događajima se objavljuju na web stranici gradske uprave i društvenim mrežama. Cijeneći naprijed navedeno, mišljenja smo da nije nužno formalno uspostavljanje Kancelarije za saradnju sa dijasporom.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative