Dana07.12.2018.godine u prostorijama MZ „Brist“ održaće se Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Trg rudara“, s početkom u 18,00 sati. Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj 29.11.2018.godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Trg rudara“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana. U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionog plana „Trg rudara“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog.  Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 03.12. do 13.12.2018.godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA  RASPRAVA“. PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE - Nacrt Regulacionog plana „Trg rudara“-         03.12. – 13.12.2018.  .................  javni uvid na oglasnoj ploči                                                       (izlogu sale za vjenčanje) i                                                                prostorijama MZ-         04.12. – 07.12.2018. ..................  konsultacije sa Nosiocem izrade      Planaod 12,00-14,00 h u prizemlju                                                      Zgrade „Prostor“-a                                                           -         07.12.2018. u 18,ooh ............. Javna rasprava održaće se u prostorijama MZ „Brist“. Pozivaju se svi zainteresirani                                                        građani da prisustvuju javnoj raspravi.-         07.12. –  13.12.2018.  ............. dostavljanje primjedbi i sugestija                                             Službi za urbanizam u                                             pismenoj formi putem pisarnice.                                                           -         od 13.12.2018. ......................    obrada svih prispjelih primjedbi                                                           (opravdane primjedbe ugrađuju se   u Plan, a za neosnovane daje se                                                             pismeno obrazloženje).

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave