Šuvalić Osman (Nezavisni kandidat - nacionalna manjina)


Pitanje

Poštovani predsjedavajući i članovi radnog predsjedništva, cijenjeni vijećnici, gospodine Gradonačelniče! Postavljam pitanje u vezi najave Gradske uprave da će mnoge porodice Roma – korisnike stanova koje su sagradile humanitarne organizacije biti za mjesec dana deložirane ako ne izmire zakupninu, odnosno cijenu korištenja stambenog objekta. Postavljam pitanje da li je to tačno i gdje se i u koju svrhu koriste sredstva od zakupa tih stanova? Obrazloženje: Nekoliko humanitarnih organizacija (HVALA IM) je u saradnji sa Gradom Zenica finansiralo i izgradilo zgrade sa stanovima koji su opredjeljeni isključivo za stambeno zbrinjavanje Roma. Izvršena je podjela stanova i zaključeni su ugovori o korištenju tih stanova na period od pet godina sa mogućnošću produženja. Ne znam iz kojih razloga je Grad tražio plaćanje zakupnine za stanove koji su izgradile humanitarne organizacije sa isključivom namjenom za stanovanje Roma. Takođe ne znamo gdje se koriste pare od kirija. Sigurno se ne koriste za popravak zajedničkih prostorija u zgradama. Svi znamo da je 90 posto pripadnika Roma na rubu egzistencije i da su u stanju socijalne potrebe. Većina njih nije u stanju da obezbijedi obrok za svoju porodicu, a kamoli da plaća kiriju za humanitarni stan. Sada Gradska uprava želi da ih istjera iz stana i da ih izbaci na ulicu. Hoće i da period zakupa stana ne bude pet godina nego samo godinu dana. Molim pismeni odgovor. Hvala!

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: U konkretnom slučaju radi se o stanovima u naselju Brist gdje je izgrađeno 6 stambenih zgrada sa ukupno 44 stana u dvije etape kroz projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma” čiji cilj je bio podrška implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, a u okviru “Dekade inkluzije Roma 2005-2015”. Ugovori o realizaciji projekta zaključeni su 02.04.2010. i 06.06.2013. godine između tada Općine Zenica i Humanitarne organizacije “Hilfswerk Austria International” i između Općine Zenica i Asocijacije za razvoj “Leda” 18.05.2010. godine, a sredstva su zajednički obezbijedili Švedska međunarodna organizacija za razvoj – SIDA preko Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i općine Zenica. Navedenim Ugovorima je regulisano da će vlasnik sagrađenih objekata i stambenih jedinica u njima biti općina/grad Zenica sa pravom uknjižbe u zemljišne knjige. Uslovi i način korištenja stanova definisani su međusobnim pojedinačnim ugovorima zaključenim između korisnika i općine prilikom useljenja u predmetne stanove. Članom II navedenih ugovora propisano je da se stanovi ustupaju na korištenje na period od 5 godina računajući od dana zaključenja ugovora i to s mogućnošću produženja pod uslovom da se korisnici pridržavaju odredbi ugovora i Odluke o kućnom redu. Istim stavom propisano je da su korisnici u obavezi plaćati korištenje predmetnog stana u iznosu od 0,50 KM po m2 stambene površine. Useljenjem u stan i potpisivanjem navedenih ugovora korisnici su prihvatili i sve obaveze koje su navedene u ugovoru. Obzirom da su ugovori o korištenju stanova prestali da važe zbog proteka ugovorenog roka za korištenje stana od 5 godina, a većina korisnika nije izmirila obaveze po ugovoru ova Služba je korisnicima stanova uputila poziv da izmire sva dugovanja i preostale obaveze koje su preuzeli danom potpisivanja ugovora što je uslov za produženje ugovora. Što se tiče sredstava koja se plaćaju na ime zakupnine stanova ista se vode na računu grada kao namjenska sredstva za održavanje stambenih objekata. Naglašavamo da od ukupno 44 korisnika stana na Bristu samo 5 korisnika uredno plaćaju zakupninu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative