Šuvalić Osman (Nezavisni kandidat - nacionalna manjina)


Inicijativa

Zbog hitnosti problema koji mogu nastati u kratkom vremenu obavezan sam pored vijećničkog pitanja kroz inicijativu dati i prijedlog rješenja sporne situacije. Radi se o zgradama na Bristu, namjenjenim za stambeno zbrinjavanje Roma. Zbog teške finansijske situacije uzrokovane pandemijom, predlažem da se novi ugovori o korištenju stanova potpisuju na 5 godina kao i do sada. I da se njihovim porodicama u stanju socijalne potrebe omogući život dostojan čovjeku i oslobode se plaćanja "kirija", kao i nezaposlenim korisnicima stanova. Rješenje ovog pitanja. Predlažem da se Romi korisnici stanova koji su u stanju socijalne potrebe i nezaposlenim oslobode, odnosno da im grad refundira troškove zakupnine stanova.

Odgovor

Vašim aktom broj:12-45-8815/21 od 10.05.2021. godine od ove Službe tražite mišljenje povodom inicijative vijećnika Šuvalić Osmana podnesene na 9. sjednici Gradskog vijeća Zenica dana 29.04.2021. godine kojom se traži da se Romima zbrinutim u zgradama na Bristu novi ugovori o korištenju stanova potpisuju na 5 godina, te da se Romi koji su u stanu socijalne potrebe i nezaposlene osobe oslobode plaćanja, odnosno da im Grad refundira troškove zakupnine Vezano za navedeno dostavljamo vam mišljenje kako slijedi: Ugovorima o korištenju stanova na Bristu koji su zaključivani prilikom useljenja u stanove definisano je da se stanovi ustupaju na korištenje na period od 5 godina računajući od dana zaključenja ugovora i to s mogučnošću produženja pod uslovom da se korisnici pridržavaju odredbi ugovora i Odluke o kućnom redu kao i da su korisnici u obavezi plaćati korištenje predmetnog stana u iznosu od 0,50 KM po m2 stambene površine. Obzirom da se korisnici nisu pridržavali odredbi ugovora a isti su prestali da važe zbog proteka ugovorenog roka za korištenje stana od 5 godina Služba je korisnicima stanova uputila poziv da izmire sva dugovanja i preostale obaveze koje su preuzeli danom potpisivanja ugovora što je uslov za produženje ugovora. Nadalje, uvažavajući činjenicu da su objekti na Bristu vlasništvo Grada Zenica , da su namjenjeni za smještaj socijalnih kategorija - Roma i čija je izgradnja podržana doniranim sredstvima Služba planira urediti dalji način korištenja navedenih stanova na način da ih uvede u sistem socijalno-neprofitnog stanovanja u skladu sa propisima koji regulišu oblast socijalnog stanovanja Zakonom o socijalno neprofitnom stanovanju ,Odlukom o neprofitnom socijalnom stanovanju. Prema navedenim propisima način korištenja socijalnih stanova reguliše se Ugovorom o zakupu uz plaćanje zakupnine. Visina zakupnine određena je Odlukom o visini zakupnine stambenih jedinica koje su namjenjene za socijalno neprofitno stanovanje koju je donijelo vijeće Grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica" broj: 1/18) i iznosi 1,00KM po m2. Ističemo da samo ukoliko su stanovi dodjeljeni na ovaj način primjenom modela socijalno-neprofitnog stanovanja koji podrazumjeva stanovanje odgovarajućeg standarda po cijeni ispod tržišne, korisnici imaju mogućnost da ostvare pravo na subvencioniranje zakupnine ako ispunjavaju uslove propisane Odlukom o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namjenjenim za socijalno neprofitno stanovanje. Prema navedenoj Odluci sredstva za finansiranje subvencije obezbjeđuju se u budžetu Kantona u iznosu od 60% od visine subvencije i u budžetu grada u iznosu od 40 % visine subvencije. Dakle, iz navedenog je evidentno da se u proteklom periodu zaključivanje ugovora o korištenju stanova na duži period nije pokazalo kao dobro rješenje obzirom da korisnici stanova nisu poštovali odredbe ugovora i imaju velika dugovanja za zakupnine i druge režijske troškove te smatramo da nije prihvatljiva inicijativa da se i dalje ugovori zaključuju na period od 5 godina. Što se tiče inicijative da se korisnici koji su u stanju socijalne potrebe i nezaposleni oslobode plaćanja zakupnine ista je neprihvatljiva obzirom da su već ranije propisani uslovi, način i postupak za ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine Odlukom o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namjenjenim za socijalno neprofitno stanovanje ("Službene novine ZDK" broj:5/18) .

Ostala vijećnička pitanja i inicijative