Šuvalić Osman (Nezavisni kandidat - nacionalna manjina)


Inicijativa

Podnosim ovu inicijativu u cilju rješenja da se socijalno ugroženim kategorijama građana Zenice, među kojima su i pripadnici Romske populacije, omogući i odobri prodaja polovnih roba i drugo, na pijaci Rabljenih roba u Lukovom polju, radi ostvarenja bilo kakvih prihoda za zadovoljavanje najosnovnijih životnih potreba. Obrazloženje: Pripadnici Romskih populacija (njih između 60-80) su i ranije, a i trenutno vršili prodaju polovnih roba na pijaci u Lukovom polju i time obezbjeđivali minimum sredstava za nabavku osnovnih životnih namirnica. Velika većina tih lica, kao i drugih ugroženih kategorija su nabavljali polovne robe od svojih poznanika, rodbine, pa čak građana Zenice koji svoje polovne robe ostavljaju pored kontejnera, i iste prodavali po veoma niskim cijenama drugim građanima koji nemaju dovoljno sredstava za nabavku novih roba. Stupanjem na snagu Zakona o unutrašnjoj trgovini (početkom 2018. godine) JP "Tržnica" d.o.o. Zenica je takvim licima zabranila prodaju na ovoj pijaci bez odobrenja za obavljanje trgovine. Najveći broj lica nema uslova za registraciju djelatnosti, a nema ni sredstava za nabavku i prodaju roba od kojeg prihoda bi plaćali sve obaveze. Prema informacijama, kantonalna tržišna inspekcija nije nikada dala tom preduzeću da ovim licima obezbijedi i obilježi dio ove pijace za prodaju polovnih roba bez odobrenja. Na svim drugim pijacama u F BiH i državi dozvoljena je prodaja polovnih roba bez odobrenja. Po tom osnovu i JP "Tržnica" d.o.o. Zenica (naše javno preduzeće) gubi prihode po osnovu placarine. I u razvijenim državama građanima se omogućava da svoje polovne robe prodaju na posebno obilježnim mjestima i vremenskim terminima. Sve donedavno lica su prodaju polovnih roba vršili neposredno uz ovu pijacu u Lukovom polju, kod objekta "Dilaver" i uz ogradu pijace. Međutim inspekcijski organi su im zabranili prodaju na tim lokacijama. Potrebno je donijeti odluku i odobriti da ova lica mogu vršiti prodaju polovnih roba u dane srijeda i subota na pijaci rabljenih roba u Lukovom polju. Ukoliko je potrebno JP "Tržnica" d.o.o. Zenica će izdvojiti dio ove pijace za prodaju ovih lica, te istu i obilježiti. Sa tržišnom inspekcijom Ze-do kantona potrebno je usaglasiti navedenu problematiku radi eventualne kontrole i onemogućavanja kažnjavanja i ovih lica, i samog preduzeća.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative