Šuvalić Osman (Nezavisni kandidat - nacionalna manjina)


Inicijativa

Kraj života je smrt i svi ćemo je dočekati. Problem za nas žive, posebno Rome je kako sahraniti umrle koji nemaju obezbjeđena sredstva za troškove sahrane. Obrazloženje: Nažalost dešava se da nema novca za troškove sahrane, pa lica ostanu nesahranjena po više dana. Taj problem se do sada rješavao na razne načine. Pomogli su dobri ljudi, vjerske institucije IVZ, a bogami i Gradonačelnik, hvala im. U cilju humanog odnosa prema mrtvima, a i ispunjavanja naše ljudske i vjerske obaveze da svoje umrle dostojanstveno sahranimo, predlažem da Gradsko vijeće donese odgovarajuću odluku ili drugi pravni akt kojim će se obavezati nadležna Gradska služba da snosi troškove sahrane svih lica uključujući i Rome čije troškove sahrane ne mogu porodice ili nema lica odnosno rodbine da ista sahrane.

Odgovor

Inicijativa je proslijeđena na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative