Šuvalić Osman (Nezavisni kandidat - nacionalna manjina)


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica, podnosim inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, putem Stručne službe Gradskog vijeća, a vezano za zdravstveno osiguranje za pripadnike romske populacije. Obrazloženje: Naime, pripadnici romske populacije uskraćeni su za zdravstveno osiguranje koje je nekada, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti bilo pruženo Romima u vidu privremenog osiguranja. U prethodne dvije godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona uskratio je osiguranje pripadnicima romske populacije putem Službe, te ovim putem apelujemo da se isto pravo ponovo vrati, kako bi i romska populacija, kao i svi ostali imali pravo na zdravstveno osiguranje.

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: Vezano za inicijativu vijećnika Šuvalić Osmana kojom traži da se pripadnicima Roma obezbijedi zdravstvena zaštita kao i ostalim stanovnicima Grada Zenice, dostavljamo sljedeći odgovor: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02,70/08,48/11, 36/18), donijelo je Uputstvo o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1, od 31.01.2019. godine). Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, nadležna je za provođenje postupka priznavanja prava na zdravstveno osiguranje za sljedeće kategorije: - Civilne žrtve rata, -Djeca od rođenja do polaska u osnovnu školu, ako nisu zdravstveno osigurana kao član porodice osiguranika. Na osnovu Uputstva o načinu priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu učenika i studenata koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu koje je, na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 07/02 i 70/08) donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu ZE-DO kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/11), Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, nadležna je za provođenje postupka priznavanja prava na zdravstveno osiguranje za sljedeće kategorije: Učenici odnosno studenti koji nisu osigurani po drugom osnovu, Učenici odnosno studenti koji vrše praktičan rad u vezi s nastavom. Romi u Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Uputstvima o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje nisu spomenuti kao posebna kategorija. Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti provodi postupak priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu djeci svih nacionalnosti od rođenja do polaska u školu, kao i djeci koja se redovno školuju od polaska u školu do navršenih 26 godina (dakle i romskoj) i civilnim žrtvama rata. Pojam “privremene” zdravstvene zaštite ne postoji u Zakonu o zdravstvenom osiguranju niti uputstvima dostavljenim od Ministarstva. Za ostale kategorije neosiguranih lica nadležni su Služba za zapošljavanje i Centar za socijalni rad.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative