Skopljak Mirzeta (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Pravilnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za utvrđivanje javnog interesa na parceli k.č. 1904 Borovine, MZ Vrselje, grad Zenica u svrhu legalizacije boračke kuće/doma zbog nastavka izgradnje. Obrazloženje: Boračko udruženje Vrselje sa mještanima Vrselja je na navedenoj parceli u periodu 2019/2020. godine izgradilo objekat/kuću na temelju pozitivnog mišljenja P.J. Šumarije Zenica. Svrha navedenog objekta je višestruka i koristi se za druženje i rekreaciju mještana, djece, bivših boraca, kao i svih koji vole druženja i planinarenje. Na zahtjev članova udruženja boraca Vrselje neophodno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i legalizacije zbog nastavka izgradnje i priključenja električne energije.

Odgovor

Odgovor Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - Odsjek za imovinsko-pravne poslove: Povodom inicijative vijećnika Mirzeta Skopljaka, podnesene u pisanoj formi na 8. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj dana 08.04.2021. godine, kojom isti inicira postupak pripreme prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje, odnosno legalizacije tzv. „Boračke kuće“ u Mjesnoj zajednici „Vrselje“, ovim putem obavještavamo vas o sljedećem: Na osnovu provedenih provjera podataka u katastarskom operatu i nadležnom zemljišnoknjižnom uredu za zemljište na kojem je izgrađen gore navedeni objekat, označen kao k.č.n.p. 1904 u KO Pojske, proizlazi da je isto zemljište u Posjedovnom listu broj 242 upisano na DS – Krivaja OUR Šumarstvo, a da je u Zemljišnoknjižnom ulošku broj: 1240 upisano vlasništvo Opštenarodna imovina. S tim u vezi, a zbog neslaganja posjedovnog i zemljišnoknjižnog stanja u pogledu predmetne parcele, molimo podnosioca inicijative da istu u što kraćem roku dopuni dostavljanjem ovoj službi kopije „pozitivnog mišljenja PJ Šumarije Zenica“, koje navodi u svojoj inicijativi, kako bismo sa svim prikupljenim podacima i ispravama konsultovali stav Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, kao zemljišnoknjižnog vlasnika, prije iznošenja našeg konačnog mišljenja o podnesenoj inicijativi. Stoga, a s ciljem efikasnijeg razmatranja inicijative s naše strane, molimo da se postupi po ovom traženju.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative