Kapković Alen (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu prava iz člana 10. i člana 119. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zenice (Službene novine Grada Zenice broj 4/17) i člana 19. Statuta Grada Zenice (Službene novine Grada Zenice broj 5/15) upućujem sljedeću vijećničku inicijativu: PROŠIRENJE DALJINSKOG GRIJANJA U MZ „NEMILA“ Prema informacijama koje imamo u izvještaju o poslovanju J.P. Grijanje doo Zenica za period 01.01.-31.12.2019. godine toplana Nemila je ostvarila gubitak od -99.362,20 KM. Takođe i u prethodnoj 2018. godini je ostvaren gubitak od -74.498,74 KM. Iskazni gubitak najvećim dijelom je uzrokovan niskim stepenom iskorištenosti kapaciteta koji je 0,274 MWh od 3,00 MWh maksimalno projektovanog, kao i zbog neekonomske prodajne cijene toplotne energije prema potrošačima sa stambenim i poslovnim prostorom. Posljednja inicijativa koju je uputio Savjet MZ Nemila od 10.03.2020. godine sa prikupljenim potpisima građana koji su zainteresovani za priključak grijanja na toplanu Nemila govori o tome da je interes mještana očekivano velik i da treba iskoristiti sve mogućnosti kako bi došlo do proširenja daljinskog grijanja u Nemili. Imajući u vidu da su na dijelu MZ Nemila, tačnije kroz naselje Stara Nemila i Stara Stanica trenutno u toku pripremni radovi za izgradnju dionice autoputa potrebno je HITNO reagovati da se jedan krak grijanja provede prema naselju Stara Nemila. Samim tim bi izbjegli dodatne saglasnosti i procedure koje su potrebne da se cijev ugradi nakon izgradnje autoputa na ovoj dionici. Ovaj dio bi uveliko otvorio mogućnosti za dodatne potrošače daljinskog grijanja, a ujedno i sama toplana bi bila funkcionalnija. Svaki novi priključak na daljinsko grijanje smanjuje zagađenost zraka u ovoj MZ pa i šire. Trenutno imamo desetine zahtjeva za priključak na isto, ali potencijalne potrošače u velikoj većini odbija cijena priključka koja je u ovom trenutku prevelika, ali proširenjem mreže možemo smanjiti nepotrebne troškove.

Odgovor

Odgovor JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica: JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica je, na zahtjev Stručne službe Gradskog vijeća, dopisom broj 3001/KV-4864/20/1 od 17.04.2020. godine, već dostavilo stav po pitanju proširenja mreže daljinskog grijanja u MZ Nemila. Ovim putem ponavljamo da toplotni kapacitet toplane i toplovodne mreže omogućava priključenje novih potrošača. Objekti u neposrednoj blizini postojeće toplovodne mreže su, na osnovu anketiranja, bili predviđeni za toplifikaciju, ali se veći dio ovih objekata nije priključio na sistem grijanja. Nakon završetka realizacije projekta bilo je više upita za priključenje određenih grupacija objekata i JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica je izradilo više tehničkih rješenja sa predračunima za priključenje koja do sada nisu realizovana. Vezano za toplifikaciju naselja Stara Nemila i Stara Stanica potrebno je u prvoj fazi finansirati i ugovoriti izradu projekta rekonstrukcije postojećeg toplovoda u dužini trase oko 300 metara i izgradnju toplovoda preko mosta na rijeci Bosni, u dužini trase oko 250 metara. Prijedlog idejnog rješenja trase toplovoda je dat na situaciji u prilogu. Procijenjena vrijednost, prema prijedlogu idejnog rješenja, mašinskog materijala i radova i građevinskih radova prve faze toplifikacije naselja Stara Nemila i Stara Stanica iznosi 180.000,00 KM (bez PDV-a). Druga faza toplifikacije naselja Stara Nemila i Stara Stanica obuhvata finansiranje i ugovaranje izrade projekta toplifikacije sa definisanim zonama koje je moguće toplificirati, toplovodnom mrežom i kućnim priključcima i investicionom vrijednošću za realizaciju projekta. Nakon izrade projekta toplifikacije, obzirom da se radi o projektu korištenja obnovljive energije i povećanja energijske efikasnosti, postoji mogućnost da lokalna zajednica aplicira za grant ili povoljna kreditna sredstva za realizaciju projekta toplifikacije.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative