Šišić Ibrahim (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

Koliko je vremena potrebno da Gradska uprava Grada Zenice izda dozvolu za Obrtnički biznis, urbanističku ili građevinsku dozvolu od dana zaprimanja zahtjeva? Obrazloženje: Odgovornost, efikasnost i kompetencije su najvažnije odrednice gradske administracije u procesu pružanja usluga svojim građanima. S obzirom da građani realizuju preko 70% svojih zahtjeva u općini svakako je veoma važna informacija, koliko kvalitetno može svaki potencijalni investitor ili obični građanin, ostvariti svoja prava kroz efikasno i brzo rješavanje zahtjeva koji se tiču raznih dozvola za privatni biznis ili rješavanje stambenog pitanja kroz izdavanje građevinskih ili urbanističkih rješenja.

Odgovor

Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Povodom vijećničkog pitanja vijećnika Ibrahima Šišića , postavljenog u pisanoj formi na 9. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj dana 29.04.2021. godine, koje nam je proslijeđeno dostavljamo odgovor kako slijedi: Materijalnim propisima koji regulišu oblast obrta i srodnih djelatnosti, trgovine i ugostiteljstva regulisana je obaveza nadležnog organa da odobrenje za obavljanje djelatnosti fizičkim licima donosi u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva. Služba u postupku upravnog rješavanja postupa u skladu sa rokovima propisanim materijalnim propisima, nerijetko donoseći rješenja i u znatno kraćem roku. Preostali dio postavljenog vijećničkog pitanja odnosi se na djelokrug Službe za urbanizam. Odgovor Službe za urbanizam: Članom 216. stav (1) Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99), propisano je da kad se postupak pokreće povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a prije donošenja rješenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može donijeti rješenje bez odgode (rješavanje prethodnog pitanja i dr.), nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci što prije, a najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim propisom nije određen kraći rok. Stavom (2) istog člana propisano je da se u ostalim slučajevima kad se postupak pokreće povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana, ako posebnim propisom nije određen kraći rok. Zakonom o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14 i 4/16) također su utvrđeni rokovi u kojem je nadležna služba dužna da izda upravni akt odnosno u ovom slučaju, rješenje o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema potpunog zahtjeva, ako se utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom, te uslovi iz lokacijske odnosno urbanističke saglasnosti. Pored navedenog s ciljem unapređenja procedura rješavanja predmeta koje se vode u Službi za urbanizam, dana 01.11.2019. godine donesen je Interni akt o unapređenju procedura rješavanja predmeta koji se vode u Službi za urbanizam, kojim su utvrđeni rokovi za svaku fazu postupka računajući od dana prijema zahtjeva u Službu za urbanizam do same izrade rješenja. Rokovi koji su utvrđeni ovim aktom uklapaju se u rokove utvrđene Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o prostornom uređenju i građenju. Uvidom u godišnji izvještaj Službe o broju riješenih zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje evidentno je da nakon dostavljanja potpune dokumentacije od strane podnosioca zahtjeva rok za obradu predmeta i donošenje konačnog akta po zahtjevu je 3 do 4 dana. Međutim, u pojedinim slučajevima upravo iz razloga što podnosioci zahtjeva ne dostave uz zahtjev i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom o prostornom uređenju i građenju (član 71. stav (2) član 115. stav (2)) rokovi znaju biti duži, time i sam tok postupka. To se naročito odnosi na dostavljanje dokaza o pravu građenja odnosno o riješenim imovinsko pravnim odnosima za nekretninu/parcelu na kojoj se želi graditi objekat, pribavljanje saglasnosti od strane drugih subjekata za koje se u toku postupka utvrdi da je potrebno pribaviti saglasnost (poljoprivredna saglasnost, saglasnost komunalnih preduzeća) i slično.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative