Šišić Ibrahim (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 06.01.2021. godine, vijećnik Ibrahim Šišić podnio je inicijativu kojom se traži uvrštavanje Izvještaja o problematici zaštite okoliša u Program rada vijeća za 2021. godinu. Obrazloženje: „Podnosim inicijativu predsjedavajućem Gradskog vijeća grada Zenica da kod izrade plana rada Vijeća za 2021. godinu uvrsti izvještaj koji će razmatrati problematiku zaštite okoliša u gradu Zenica. S ciljem zaustavljanja ili ublažavanja neželjenih posljedica po zdravlje ljudi i eko sistema prouzrokovanih dostizanjem nedozvoljenog nivoa zagađenosti, neophodno je informisati građane Zenice o svim aktivnostima kontinuiranog mjerenja zagađenosti zraka, redovno informisati javnost o stanju zagađenosti i zaštiti okoliša te u polugodišnjem vremenskom intervalu prezentirati vijeću grada analizu stanja zagađenosti. Ovo je posebno važno u nastupajućem zimskom periodu kada su izražene nepovoljne klimatske pojave (magla i smog). Očekujemo da ovim izvještajima revitaliziramo stare ali i sačinimo potpuno nove planove zaštite kvaliteta zraka u Zenici sa jasnim ciljevima, mjerama, aktivnostima, rokovima i nosiocima aktivnosti, kao i finansijskim sredstvima potrebnim za njegovu realizaciju“.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: U vezi sa inicijativom kojom se traži redovno izvještavanje o stanju kvaliteta zaštite okoliša obavještavamo vas da predmetne informacije, da bi iste zadovoljile principe tačnosti, mjerljivosti i naučne sljedivosti može izrađivati samo ovlaštena institucija, na osnovu mjeranja/analiza/istraživanja obavljenih od strane certificiranih i za to namijenjenih laboratorija. Iako se inicijativom traži dostavljanje informacije o svim elementima okoliša, naglasak je na informacijama o stanju kvaliteta zraka. Ustupanjem mjerne opreme na korištenje, Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ vrši mjerenje i analizu podataka koji su bitni za praćenje stanja kvaliteta zraka i Gradu Zenica dostavlja mjesečne izvještaje koje Grad postavlja na web stranicu Grada Zenica (https://www.zenica.ba/gradska-uprava/gradske-sluzbe/sluzba-za-ekologiju-komunalne-i-inspekcijske-poslove/ekologija/). Federalni hidrometeorološki zavod na svojoj službenoj web stranici i aplikaciji obavještava o satnim koncentracijama zagađujućih materija u zraku. Što se tiče zagađenosti vode, Institut za zdravlje i sigurnost hrane vrši mikrobiološku analizu vode u gradskim vodovodima, lokalnim vodnim objektima i vode iz bazena i prirodnih recipijenata za područje Zeničko-dobojskog kantona. Također, na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 18. sjednici održanoj 13.09.2011. godine, donijela Zaključak V broj: 997/11 kojim se zadužuju Federalni zavod za agropedologiju (u daljem tekstu: Zavod) i Federalni zavod za poljoprivredu, da na području Zenica izvrše ispitivanje zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka i uspostave monitoring u trajanju od pet godina (2011.-2016.). Navedena istraživanja su provedena i objavljen je Izvještaj o petogodišnjem monitoringu ostatka teških metala i pesticida u biljnom materijalu i mlijeku sa područja Općine/Grada Zenica za period 2011.-2015. godina. Zaključkom o usvajanju Izvještaja o monitoringu zemljišta na području Općine/Grada Zenica 2011.-2015. godine usvojenim na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11.05.2017. godine određene su aktivnosti za djelovanje u ovoj oblasti. Grad Zenica posjeduje Akcioni plan za zelene gradove u kome su internacionalni stručnjaci iz više oblasti analizirali mjerljive pokazatelje i dali određene zaključke i preporuke za akcije s ciljem poboljšanja stanja kvaliteta svih segmenata okoliša u oblastima u kojima Grad Zenica ima nadležnosti. Što se tiče aktivnosti koje treba poduzimati u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, iste su određene Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/13) čije izmjene je Grad Zenica inicirao u više navrata. Napominjemo da odredbama Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/03) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/10), član 14. „kantoni objavljuju, u aprilu svake godine, izvještaj o emisijama zagađujućih materija u zrak (uključujući emisije iz prirodnih izvora) za pretprošlu godinu za teritorij svoga kantona“, a član 16. „stručna institucija priprema godišnje izvještaje o stanju kvalitete zraka i dostavlja ga Federalnom ministarstvu i Federalnom ministarstvu zdravstva radi objavljivanja“. Prekoračenje graničnih vrijednosti kvalitete zraka, pragova upozorenja, ciljnih vrijednosti i dugoročni ciljevi za zaštitu zraka moraju biti dokumentirani u ovom izvještaju“. Također, zaključcima i preporukama u sklopu Poglavlja 3.1. Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godine, date su preporuke za sljedeće aktivnosti: „Donijeti kantonalni propis (Odluku o zaštiti kvaliteta zraka na području ZDK) kojim treba pravno urediti upravljanje kvalitetom zraka na području ZDK, obaveze provođenja planskih, upravno-administrativnih i tehničko-tehnoloških mjera, praćenje i prognoziranje kvaliteta zraka, ocjenu ugroženosti zdravlja građana, informisanje i edukaciju u svrhu poboljšanja kvaliteta zraka, ograničenje i nadzor nad emisijama, sankcionisanje i druge specifičnosti vezane za područje Kantona, posebno za područja sa ugroženim kvalitetom zraka kao što je područje Grada Zenica i opštine Kakanj (npr. ograničenje prometa i upotrebe uglja i drugih goriva sa visokim sadržajem sumpora i dr.), inovirati postojeći Interventni plan mjera zaštite zraka u cilju definisanja i predviđanja efikasnih i učinkovitih mjera za ograničavanje i kontrolu emisija za vrijeme episode visoke zagađenosti zraka“. Nijedna od ovih aktivnosti nije realizirana do današnjeg dana. Potpuno uvažavajući Vaše namjere za angažman s ciljem zaštite okoliša, pozivamo Vas da pregledate do sada usvojene strateške dokumente i iskoristite angažman s ciljem predlaganja konkretnih inicijativa za isto, ali koje su u nadležnosti Grada Zenica.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative