Šišić Ibrahim (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 04.02.2021.godine, vijećnik Ibrahim Šišić podnio je inicijativu u pisanoj formi. Obrazloženje inicijative kojom traži da se kod izrade programa rada Vijeća za kalendarsku godinu planira tačka dnevnog reda “Izvještaj o stanju vodovodne i kanalizacione mreže na cijelom području grada Zenica” glasi: “Ispravno vodosnabdijevanje i kanalizaciona infrastruktura, sistem grijanja, uredno napajanje električnom energijom i ekološki zdrav i održiv okoliš spadaju u najvažnije potrebe koje mora da ima građanin u 21. vijeku u gradu Zenica. To zapravo predstavlja “državnu politiku” ovog nivoa vlasti. Ovaj saziv Gradskog vijeća mora preuzeti odgovornost da u toku četvorogodišnjeg mandata dugoročno i sistemski riješi pitanje ispravnog, efikasnog i ekološki uređenog sistema vodosnabdijevanja i kanalizacione infrastrukture, posebno u seoskim mjesnim zajednicama. Zato predlažem da se u izvještaju napravi realan i tačan presjek stanja kako gradskog tako i pojedinačno svih lokalnih objekata vodosnabdijevanja i kanalizacije. Posebno važnim se čini: održavanje, kapacitet i ispravnost mreže. Nedopustivo je da možda otpadne vode danas ističu direktno u naše potoke, manje rijeke ili rijeku Bosnu ili komšiji pod prozor. Analizom stanja Gradsko vijeće će dobiti pravu sliku stanja, a u konačnici kroz prijedlog budžeta može i treba opredijeliti potrebna sredstva, da se u toku mandata konačno na ispravan i kvalitetan način sistemski riješi ovaj problem. Poštovani vijećnici, pored drugih, i ovaj projekat predstavlja našu misiju i viziju i jedan od naših emaneta budućim generacijama.”

Odgovor

Izrada izvještaja o stanju vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području Grada Zenica predstavlja kompleksan i zahtjevan pristup navedenoj problematici, te isti nije realno izraditi u kratkom roku. Naročito, uzevši u obzir ugradnju vodovodnog i kanalizacionog materijala od strane mještana prigradskih i seoskih mjesnih zajednica koji su isti ugrađivali samoinicijativno, bez postojeće tehničke dokumentacije, te bez potrebnog nadzora od strane stručnih lica. Ovakve pojave su bili prisutne prije 20, 30 i više godina, te procjena stanja na taj način ugrađenih materijala i izgrađenih vodovodnih i kanalizacionih mreža zavrjeđuje posebnu pažnju. Obzirom da na području grada i dijela prigradskih mjesnih zajednica razvijena je vodovodna i kanalizaciona mreža koja je u vlasništvu JP “Vodovod i kanalizacija” i koje istom i upravlja, cijenimo da bi u cilju potpunog i sveobuhvatnog Izvještaja isti trebao biti izrađen zajedničkim aktivnostima između Gradske Uprave i JP “Vodovod i kanalizacija”d.o.o. Zenica. Obzirom da je i Služba prepoznala potrebu za sveobuhvatnom analizom postojeće vodovodne i kanalizacione mreže, tokom 2020.godine su započete, a u 2021.godini bit će i nastavljene aktivnosti na unosu podataka o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u GIS sistem. Također, u prethodnom peridu, Služba je pokrenula aktivnosti na izradi Odluke o mjesnim vodovodima, koja je od strane Gradskog vijeća usvojena krajem 2020.vgodine, a koja ima za cilj definisanje načina izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata, korištenje, upravljanje i održavanje istih, kao i zaštitu izvorišta. U konačnici, Služba uvažava inicijativu te je saglasna da u saradnji sa predstavnicima JP “Vodovod i kanalizacija”d.o.o.Zenica i predstavnicima mjesnih zajednica izradi kompletan Izvještaj, nakon čega bi isti bio prezentovan na Gradskom vijeću.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative