JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za pružanje usluga gradskog prijevoza na teritoriji grada Zenica


BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

Na osnovu člana 6. Odluke  o načinu i uslovima povjeravanja i organizovanja javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj 10/23)  i člana 2. Odluke o objavi Javnog poziva za izbor prijevoznika („Službene novine Grada Zenica“, broj 11/23) Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice grada Zenica objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za pružanje usluga gradskog prijevoza na teritoriji grada Zenica

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je povjeravanje komunalne djelatnosti- poslova javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica na period od 15 ( petnaest) godina.

Poslovi javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu podrazumjevaju prijevoz putnika isključivo autobusima koji ispunjavaju tehničko-eksploatacione uslove za tu vrstu prijevoza, kategorije M2 i M3 klase I, II i A, prema utvrđenoj mreži linija i važećim redovima vožnje, uz unaprijed utvrđenu cijenu i druge uslove prijevoza.

II USLOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI POZIV

Poslovi javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu na teritoriji grada Zenica mogu se povjeriti pravnom  licu koje ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prijevoza putnika i posjeduje licencu za tu vrstu prijevoza.

Pravno lice može povjerenu djelatnost obavljati samostalno, u konzorciju ili u saradnji sa jednim ili više kooperanata, pri čemu ukupan broj autobusa u posjedu kooperanata, odnosno drugih članova konzorcija ne može biti veći od 40% od ukupnog potrebnog broja autobusa za obavljanje gradskog prijevoza.

Podnosilac prijave za učešće na Javnom pozivu (u daljem tekstu: ponuđač) mora ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da je registrovan za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika,
 2. da posjeduje licencu "A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika,
 3. da je registrovan kao poreski obveznik i da je upisan u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza,
 4. da redovno izmiruje obaveze plaćanja javnih prihoda ,
 5. da posjeduje potreban broj autobusa za obavljanje gradskog prijevoza utvrđen javnim pozivom,
 6. da posjeduje potreban broj zaposlenih vozača u odnosu na broj autobusa utvrđen javnim pozivom.

III  DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA

U svrhu dokazivanja uslova za prijavljivanje na Javni poziv ponuđač dostavlja sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva,
 2. važeću licencu “A” za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika ili potvrdu nadležnog kantonalnog organa koji izdaje licence,
 3. uvjerenje o poreskoj registraciji-ID broj i dokaz o prijavi Upravi za indirektno oporezivanje - PDV broj,
 4. potvrdu ili uvjerenje da ponuđač ispunjava obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (indirektni i direktni porezi i doprinosi za radnike) izdate od strane nadležne poreske uprave ili potpisan sporazum o plaćanju pristiglih obaveza na rate i potvrdu da ponuđačć  iste redovno izmiruje ne stariju od 90 dana od dana objave Javnog poziva,
 5. važeće potvrde o registraciji za vozila u vlasništvu, a za vozila kupljena na leasing ugovor o leasingu i važeće rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uvjeta za svako vozilo,
 6. pregled potrebnog broja autobusa ( ukupno 42 autobusa) na obrascu Prilog 2
 7. potvrdu izdatu od Porezne uprave Federacije BiH – nadležne Poreske ispostave da ponuđač ima potreban broj vozača ( minimalno 88 vozača), ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog poziva, uz obavezu prilaganja kopija iskaznica za sve vozače.

Pored navedenih dokaza  o ispunjavanju uslova, uz ponudu se dostavlja i :

 1. obrazac sa ponudom cijena –Prilog 3,
 2. izjava da će se  za pružanje usluga gradskog prijevoza koristiti isključivo autobusi navedene u obrascu Prilog 2.,
 3. garancija za ozbiljnost ponude na iznos od 500.000,00 KM.

NAPOMENE:

Ukoliko ponuđač djelatnost gradskog prijevoza namjerava obavljati u saradnji sa jednim ili  više kooperanata, odnosno članova konzorcija, kao nosilac ponude obavezan je za svakog kooperanta odnosno člana konzorcija, pored svih navedenih dokaza  dostaviti i ugovor o kooperaciji, odnosno ugovor o konzorciju.

Garanciju za ozbiljnost ponude dostavlja samo nosilac ponude.Dostavlja se u obliku bezuslovne bankovne garancije., u originalu, u zatvorenoj plastičnoj foliji.Garancija ne smije biti oštećena.

IV KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PONUDA

Kriteriji za ocjenjivanje ponuda su:

 1. ponuđena cijena,
 2. starost vozila,
 3. uticaj na životnu sredinu.

Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti prema navedenim kriterijima je 100 bodova i to u omjeru:

 1. ponuđena cijena                   20 bodova – 20%
 2. starost vozila                        50 bodova – 50%
 3. uticaj na životnu sredinu     30 bodova – 30%.

Ukupan broj bodova ponude (UBP) se računa kao zbir ukupnih bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima, kao

UBP=KC+KS+KE

gdje je:

KC - ukupan broj bodova prema kriteriju „ponuđena cijena“,

KS - ukupan broj bodova prema kriteriju „starost vozila“,

KE - ukupan broj bodova prema kriteriju „uticaj na životnu sredinu“.

a) Ponuđena cijena

Ponuđene cijene ponuđač je dužan dostaviti na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.

Ponuđač ne može u ponudi navesti veće cijene od važećih cijena usluga gradskog prijevoza utvrđenih cjenovnikom.

Za svaku ponuđenu cijenu ponuđaču se obračunava koeficijent cijene (KC), koji predstavlja odnos ponuđene cijene i cijene utvrđene cjenovnikom, a zatim se utvrđuje prosječni koeficijent cijena  (PKC) za sve pojedinačne cijene.

Prema prosječnom koeficijentu cijena ponuđaču se dodjeljuje broj bodova kao slijedi:

 1. PKC=1                 0 bodova,
 2. PKC=0,9            40 bodova,
 3. PKC=0,8            60 bodova,
 4. PKC=0,7            80 bodova,
 5. PKC=0,6          100 bodova,
 6. PKC=0,5          150 bodova,
 7. PKC<0,5          200 bodova.

Ukupan broj bodova prema kriteriju „ponuđena cijena“ (KC) se utvrđuje na način da se  ponuda koja ima najveći broj bodova prema ostvarenom PKC vrednuje sa 20 bodova, a ostale ponude se vrednuju srazmjerno ponudi koja ima maksimalan broj bodova, prema sljedećem matematičkom obrascu:

KC=BCx20/BCmax

gdje je:

BC – broj bodova prema ostvarenom PKC,

BCmax – najveći broj bodova prema ostvarenom PKC.

Ponuđena cijena se izražava u konvertibilnim markama, a tačan iznos zaokružuje na jednu decimalu.

b) Starost vozila

 Za starost vozila ponuđača dodjeljuju se bodovi prema punim godinama starosti  za svako vozilo kako slijedi:

 1. vozilo starosti  0-1       15 bodova,
 2. vozilo starosti  2-3       13 bodova,
 3. vozilo starosti  4-5       10 bodova,
 4. vozilo starosti  6-7         9 bodova,
 5. vozilo starosti  8-10       8 bodova,
 6. vozilo starosti  11-13     4 boda,
 7. vozilo starosti  14-15     1 bod,
 8. vozilo starosti  > 15       0 bodova.

Ukupan broj bodova prema kriteriju „starost vozila“ (KS) se utvrđuje na način da se ponuda koja ima najveći zbir bodova, , vrednuje sa 50 bodova, a ostale ponude se vrednuju srazmjerno ponudi koja ima maksimalan broj bodova, prema sljedećem matematičkom obrascu:

KS=BSx50/BSmax

gdje je:

BS – zbir bodova za kriterij „starost vozila“,

BSmax – najveći zbir bodova za kriterij „starost vozila“.

c) Uticaj na životnu sredinu

 Za bodovanje uticaja na životnu sredinu koriste se podaci iz saobraćajne dozvole, odnosno isprave koju izdaje ovlaštena institucija koja dokazuje „eko svojstva”.

 Za vozila ponuđača prema kriteriju uticaj na životnu sredinu dodjeljuju se bodovi kako slijedi:

 1. vozilo na električni pogon ili hibrid, starosti do 10 godina                 10 bodova,
 2. vozilo na električni pogon ili hibrid, starosti preko 10 godina               4 boda,
 3. vozilo na plinski pogon, starosti do 5 godina                         10 bodova,
 4. vozilo na plinski pogon, starosti preko 5 godina                                    4 boda,
 5. vozilo ekološke kategorije veće od 5                                                  7 bodova,
 6. vozilo ekološke kategorije 5                                                                5 bodova,
 7. vozilo ekološke kategorije 4                                                                2 boda,
 8. vozilo ekološke kategorije 3 i manje                                                    0 bodova.

Ukupan broj bodova prema kriteriju „uticaj na životnu sredinu“ (KE) se utvrđuje na način da se ponuda koja ima najveći zbir bodova, , vrednuje sa 30 bodova, a ostale ponude se vrednuju srazmjerno ponudi koja ima maksimalan broj bodova, prema sljedećem matematičkom obrascu:

KE=BEx30/BEmax

gdje je:

BE – zbir bodova za kriterij „uticaj na životnu sredinu“,

BEmax – najveći zbir bodova za kriterij „uticaj na životnu sedinu“.

Ukoliko više ponuda bude ocijenjeno istim brojem bodova na osnovu kriterija “ponuđena cijena”, “starost vozila”  i ” uticaj na životnu sredinu”, ponuda koja ostvari najveći ukupan broj bodova prema kriteriju “starost vozila” ocjenjuje se kao najpovoljnija.

 Ukoliko i nakon primjene kriterija “starost vozila” više ponuđača ima isti broj bodova, ponuda koja ostvari najveći ukupan broj bodova prema kriteriju “ponuđena cijena” ocjenjuje se kao najpovoljnija.

V NAČIN I ROK  DOSTAVLJANJA PONUDA

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i “Oslobođenje” kao i na web stranici Grada Zenica .

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA GRADSKOG PRIJEVOZA NA TERITORIJI GRADA ZENICA-NE OTVARAJ”, na adresu:Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice., Trg Bosne i Hercegovine 6, 72000 Zenica.

Ponuda za učešće na Javnom pozivu podnosi se na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje i umetanje stranica.

Ponuda se može dostaviti putem preporučene pošte ili na protokol  Grada Zenica.

Rok za dostavljanje ponuda je 30 ( trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponude dostaviti izmjenu i /ili dopunu ponudu.

Dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjenjenoj i/ili dopunjenoj ponudi.

Ponude moraju važiti u roku od 90 ( devedeset) dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponude.

Neblagovremene ponude će biti vraćene ponuđačima.

VI PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provodi  Komisija koju imenuje Gradonačelnik.

Nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje.

Nakon analize i vrednovanja pristiglih potpunih ponuda Komisija utvrđuje rang listu ponuđača i o tome sačinjava zapisnik koji dostavlja ponuđačima.

Na zapisnik o načinu vrednovanja i rangiranja ponuda ponuđači imaju pravo prigovora koji se dostavlja Komisiji u roku od tri dana od dana dostavljanja zapisnika .

Komiija je dužna da najkasnije u roku od 30 ( trideset) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda okonča svoj rad i o istom sačini izvještaj.

Odluku o izboru prijevoznika donosi Gradsko vijeće.

Na osnovu Odluke o izboru prijevoznika Gradonačelnik zaključuje ugovor o povjeravanju obavljanja djelatnosti gradskog prijevoza.

Ukoliko izabrani ponuđač u  roku od 7 (sedam) dana  ne izvrši potpisivanje ugovora smatrat će se da je odustao od ponude, u kom slučaju se vrši aktiviranje garancije za ozbiljnost ponude, a poziva se slijedeći najbolji rangirani ponuđač da pristupi potpisivanju ugovora.

VII VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda održaće se dana  31.januara 2024.godine u 11,00 sati, zgrada Gradske uprave, I sprat, kancelarija broj 107.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog dokaza o ovlaštenju.

VIII OSTALO

Sastavni dio Javnog poziva je:

1.Obrazac ponude za učešće na Javnom pozivu-Prilog 1.

2.Obrazac Pregleda potrebnog broja autobusa-Prilog 2.

3.Obrazac za ponudu cijena sa važećim cjenovnikom usluga gradskog prijevoza-Prilog 3. 4.Mreža linija gradskog prijevoza -Prilog  4.

5.Nacrt Ugovora o povjeravanju obavljanja djelatnosti gradskog prijevoza putnika na teritoriji grada Zenica-Prilog 5.

Navedene dokumente ponuđači mogu preuzeti na web stranici Grada Zenica.

Povrat dokumenata koji predstavljaju garanciju za ozbiljnost ponude  vrši se u roku od 5 (pet) radnih dana  po nastupu bilo kojeg od slijedećih slučajeva:

 1. odbijanje, ocjena ponude kao neprihvatanje ili istekom perioda važenja ponude,
 2. dodjela i stupanje na snagu Ugovora o povjeravanju poslova gradskog prijevoza putnika,
 3. poništenje ili okončanje postupka po Javnom pozivu prije izbora ponuđača,
 4. povlačenje ponude prije isteka određenog roka za dostavljanje ponuda.

Sve dodatne  informacije vezano za provođenje Javnog poziva mogu se dobiti od kontakt osoba Kovač Anisa (e-mail:anisa.kovac@zenica.ba) i Hadžiselimović Bernardica (bernardina.hadziselimovic@zenica.ba), kontakt telefon 032/447-715, najkasnije 5 ( pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Grad Zenica zadržava pravo neprihvatanja ni jedne ponude i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima.

Broj:09-23-27309/23                                                  POMOĆNICA GRADONAČELNIKA

Zenica, 18.12.2023.godine                                                 Helvida Sabira, dipl.ing.građ. 

Zadnji javni pozivi

Pogledaj sve javne pozive