Hodžić Faruk (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Inicijativa da se u MZ Gradišće u zaseoku Zapoda, mjestu koje je udaljeno samo šest kilometara od grada i koje broji 180 domaćinstava, postave kante za otpad koje su prijeka potreba mještanima.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Ugovorom o obavljanju komunalnih djelatnosti, broj: 02-49-22894/19 od 23.10.2019. godine, član 7. utvrđeno je da se ALBA Zenica d.o.o. Zenica obavezuje da će u roku od 30 dana nakon potpisa ugovora pristupiti proširenju obuhvata organiziranog prikupljanja i odvoza otpada, a u roku od najkasnije 15 mjeseci od dana potpisa Ugovora pokriti cijeli teritorij grada organiziranim prikupljanjem i odvozom otpada. Grad Zenica je imao obavezu dostavljanja spiskova domaćinstava u mjesnim zajednicama, što je umnogome usporila pandemija korona virusa i nemogućnost obilaska terena. Dopisom broj: 09-19-7822/21 od 28.04.2021. godine dostavljeni su spiskovi svih domaćinstava, a prema ALBA Zenica d.o.o. Zenica urgirano je da se ubrzano pristupi proširenju obima organizovanog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. U 2020. godini sistem je uspostavljen u MZ Janjac i MZ Gornje Vražale, a u MZ Dobriljeno podjela kanti je u završnoj fazi. Što se tiče širenja mreže u mjesnim zajednicama koje su već pokrivene organiziranim odvozom otpada užurbano se radi na razmjeni spiskova sa JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica što je rezultiralo sa više od 1000 novih korisnika.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative