Arnaut Halil (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 06.01.2021.godine, vijećnik Halil Arnaut postavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na rekonstrukciju putne komunikacije Bolnica-Kamenolom (do mjesta izgradnje vijadukta na koridoru Vc) uz sljedeće objašnjenje: "Poznato je da su mještani Babina u dva navrata održali proteste (2017. i 2018. godine) zbog uništenja puta usljed vožnje kamiona sa velikim teretima i radovima na vijaduktu koridora Vc na pomenutoj lokaciji. U period izgradnje put je bio u nadležnosti Grada Zenica. 13. juna 2017. godine postignut je dogovor s predstavnicima JP Autoceste F BiH i namjera je bila da se sklopi Ugovor o prijateljskom okruženju između Grada Zenica i JP Autoceste FBiH u kojem je predviđena rekonstrukcija puta po postojećoj projektnoj dokumentaciji od bolnice do vijadukta, a nakon završetka izgradnje samog vijadukta. Nakon što je završena izgradnja vijadukta na pomenutoj dionici, u ime mještana sliva Babina postavljam pitanje, da li je postignut dogovor i kakva je sudbina tog dogovora, jer je u međuvremenu pomenuti put proglašen regionalnim i samim tim je prešao u nadležnost Ze-do kantona. Molim da mi se iz nadležne službe dostavi odgovor u pisanoj formi.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Dana 29.06.2017. godine potpisan je Sporazum za sanaciju lokalne ceste Zenica-Babino-Arnauti između Izvođača radova na izgradnji autoceste na Koridoru Vc na poddionici Klopče-Donja Gračanica "JV EAS: Euroasfalt d.o.o. &Strabag A.G., Investitora predmetnih radova JP Autoceste Federacije BiH i upravitelja predmetne ceste Grada Zenica. Navedenim Sporazumom predviđena je sanacija ceste Zenica-Babino-Arnauti i to na način da korisnici iste zbog prekomjerne upotrebe saniraju određene dionice ceste. Prema potpisanom Sporazumu obaveza Izvođača radova "JV EAS: Euroasfalt d.o.o. &Strabag A.G." je da saniraju cestu na dionici od stacionaže 0+000,00 (kapija II KBZ) do stacionaže 0+650,00 (izgrađeni vijadukt). Od preostalih dionica preduzeće "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica je već izvršilo svoje obaveze na način da je izvršilo sanaciju dionice od stacionaže 0+650,00 do stacionaže 1+050,00 (kamenolom Komgrad -Ze), dok je preduzeće "ŽGP"d.d. Zenica odbilo da potpiše predmetni Sporazum i time prihvati da sanira dionicu puta Zenica-Babino-Arnauti od stacionaže 1+050,00 do stacionaže 2+000,00km. Budući da su okončani radovi na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, poddionica Klopče-Donja Gračanica Izvođač je dužan da započne sa realizacijom preuzetih obaveza iz premetnog Sporazuma po sticanju odgovarajućih vremenskih uslova. Gore navedeno nije se promijenilo činjenicom da je predmetna saobraćajnica prekategorisana u regionalnu cestu. Isto je uvršteno i u zapisnik o primopredaji ceste sačinjen između predstavnika Kantonalne direkcije cesta i Gradske uprave Grada Zenica.