Škaljo Namir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

Da li su pokrenute bilo kakve aktivnosti na izgradnji javne rasvjete na području MZ Mošćanica? u kontekstu ovog pitanja: - Da li je Grad Zenica prema Elektrodistribuciji Zenica podnio zahtjev za korištenje niskonaponske mreže za potrebe izgradnje javne rasvjete? - Da li je napravljen glavni projekat izgradnje ove javne rasvjete. Dodatno obrazloženje: Područje MZ Mošćnica nema bilo kakvu javnu rasvjetu, iako je ona do sada obećavana više puta u proteklim godinama. Jedni od neophodnih preduslova za realizaciju ove investicije jesu: - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima parcela u koje treba postaviti betonske stubove: Najveći broj, ako ne i svi, imovinsko-pravni odnosi riješeni su još nekoliko godina unazad- Rekonstrukcija niskonaponske mreže: Elektrodistribucija Zenica je skoro u potpunosti rekonstruisala svoju niskonaponsku mrežu.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Glavni projekat izgradnje rasvjete za Mjesnu zajednicu Mošćanica je napravljen 2012. godine (istim su planirana naselja: Dvori, Sidica, Jočići, Kriviči i Bare). Realizacija ovog projekta će biti u sklopu realizacije Projekta modernizacije i proširenja javne rasvjete na području Grada LED rasvjetom. Grad Zenica nije podnio zahtjev JP Elektroprivreda-Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica za korištenje niskonaponske mreže za potrebe izgradnje javne rasvjete, jer isto nije ni neophodno, obzirom da je projektom predviđeno postavljanje rasvjetnih tijela na nove drvene stubove u vlasništvu Grada Zenica. Ukoliko tokom realizacije projekta bude potrebe za eventualnim korištenjem stubova ili druge opreme u vlasništvu JP Elektroprivreda-Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica pravovremeno će Grad Zenica zatražiti saglasnost.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative