OGLAS za izbor dva kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 234. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15 i 75/21), a u vezi sa odredbom člana 24. Statuta Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica broj: 826/10 od 18.11.2010. godine, u postupku izbora dva kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica, Gradonačelnik Grada Zenice objavljuje

O G L A S za izbor dva kandidata za imenovanje Nadzornog odbora  Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica

Objavljuje se Oglas za izbor dva kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica se sastoji od tri člana (predsjednik i dva člana) i imenuje se na period od četiri godine.

I OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica ima sljedeće nadležnosti: nadzire poslovanje Društva; priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini; priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini; vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini; razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje; daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti; predlaže način pokrića gubitka; imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa postupkom utvrđenim u Statutu društva; daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima; usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije; podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana; odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing, uzimanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva; nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva; redovno izvještava Skupštinu društva o svom radu; daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu; prisustvuje sjednicama Skupštine društva i učestvuje u raspravi bez prava glasa; vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije Društva, obavlja i druge poslove predviđene zakonom i statutom.

Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati:

 • opće i
 • posebne uslove.

II  Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije objavljivanja upražnjenje pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13),
 6. da nema privatni-finansijski interes u preduzeću u čiji se nadzorni odbor kandiduje,
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/08),
 8. da nije član nadzornog ili upravnog odbora ili odbora za reviziju ili skupštine, uprave ili menadžmenta, niti u svojstvu ovlaštene osobe nekog privrednog društva ili institucije,
 9. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 10. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,
 11. da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja.

III Posebni uslovi za imenovanje:

Ukoliko kandidat ne posjeduje certifikat, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa kojom se obavezuje da će u roku od šest mjeseci od dana imenovanja proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o svom statusu kao kandidatu u postupku usavršavanja iz člana 7a. Uredbe,

 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere,
 • da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije preduzeća,
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca.

IV Potrebni dokumenti:

Svojeručno potpisana prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti:

 1. diplomu o završenom visokom obrazovanju,
 2. dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda iz koje se može utvrditi radno mjesto, tražena stručna sprema za radno mjesto i dužina radnog iskustva),
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 4. certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa, u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22).

Ukoliko kandidat ne posjeduje certifikat, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa kojom se obavezuje da će u roku od šest mjeseci od dana imenovanja na poziciju proći stručno usavršavanje i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o svom statusu kao kandidatu u postupku usavršavanja iz člana 7a. Uredbe (izjava ne smije biti starija od datuma objave ovog Oglasa).

 • izjavu kandidata ovjerenu od strane nadležnog organao činjenicama nabrojanim u tačkama 3. do 8. Općih uslova Oglasa (sve navedene izjave mogu biti tekstualno sadržane na jednom ovjerenom listu i ne smiju biti starije od datuma objave ovog Oglasa).

Uvjerenja kojim se dokazuje ispunjenost općih uslova iz tačke 9. i 10., odgovorni javni službenik će zatražiti od kandidata koji budu predloženi za konačno imenovanje. Tražena uvjerenja kandidati su dužni dostaviti u roku od 5 dana i ista ne smiju biti starija od datuma objavljivanja Oglasa.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Grada Zenica.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove Oglasa bit će telefonski i pismeno obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Prijavu na Oglas sa svim traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD ZENICA

Služba kabineta Gradonačelnika

Trg Bosne i Hercegovine broj 6.

72 000 Zenica,

- Komisija za izbor -

sa naznakom:

"Prijava na Oglas za izbor dva kandidata za imenovanje Nadzornog odbora Javnog preduzeća „RADIO TELEVIZIJA ZENICA“ d.o.o. Zenica

- NE OTVARATI"

                                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                                  Fuad Kasumović

Zadnji oglasi i konkursi

Pogledaj sve oglase i konkurse