Alispahić Kenan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.01.2021. godine, vijećnik Kenan Alispahić postavio je u pisanoj formi pitanje koje se odnosi na sanaciju platoa u ulici Saliha Cakana Mulalića. Obrazloženje: Aktivnim radom na terenu, a u razgovoru sa sugrađanima koji su nastanjeni unutar kompleksa Papirna te okolnih zgrada koje gravitiraju i koje su prirodno naslonjene na taj kompleks, izrazili su negodovanje u vezi neuređenog platoa koji je oivičen zgradom Zavoda za zapošljavanje ZDK i Centra za socijalni rad Zenica, koji im služi kao pristupni put stambenim jedinicama ali i kao pristupni put garažnim mjestima. Nakon vlažnog, kišovitog i sniježnog vremena, predmetni lokalitet biva potopljen, a nakon toga neprohodan, obzirom da je makadam, odnosno biva blatnjav. Također, mještani su naveli da su se više puta obraćali organima lokalne samouprave koji nikad nisu našli za shodno da riješe ovaj problem i radi toga, postavljam vijećničko pitanje na koje molim da mi se pismeno odgovori zašto ovaj lokalitet nije saniran, zašto se ne sanira i kada će ovaj problem biti riješen?"

Odgovor

Članom I Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj: 06.1-02.3-73/12 -14 od 7. novembra 2012. godine Građevinska cjelina nekadašnje Fabrike papira ("Papirna") u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom BiH, te je članom III iste Odluke određeno da se na prostoru definisanom članom I utvrđuju mjere zaštite i da se radovi na tom području izvode na osnovu odobrenja nadležnog federalnog ministarstva i uz stručni nadzor službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije BiH. U vezi sa navedenim, Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove nema nadležnost u postupcima zaštite dobara koja su odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik, što podrazumijeva i samo pokretanje aktivnosti prema Vladi FBiH i njenim ministarstvima u vezi sa sanacijom predmetnog nacionalnog spomenika. Ono što jeste nadležnost ove Službe, je izrada tehničke dokumentacije za ceste koje se nalaze na području oko nacionalnog spomenika. Pa je tako, Služba krajem 2017. godine izradila Tehničku dokumentaciju za uređenje tri platoa u MZ Nova Zenica na lokalitetu Papirna. Radi se o površini od 2680 m² , koje je potrebno urediti, odnosno asfaltirati, zatim postaviti odgovarajuće rubnjake i humunizirati dijelove zelene površine. Pored svih ovih radova, potrebno je riješiti odvodnju platoa, jer na istim ne postoji linijska odvodnja oborinskih voda. Tehničkom dokumentacijom je obuhvaćena ugradnja blizu 250m nove linije raznih profila. Projekat je teško posmatrati parcijalno zbog velikih površina i nivelisanja padova prema slivnicima. Zatim, što se tiče cesta na predmetnom području, Služba je pripremila Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije a shodno Zaključku Gradskog vijeća broj:01-45-11969/20 od 04.06.2020.godine. U informaciji je, između ostalog, obrađena i Ulica Saliha Cakana Mulalića i to u dijelovima sanacije ulice, veze sa GGM-om, sanacija veznih ulica na Ulicu Saliha Cakana Mulalića i prilazi garažama i ostale površine za parkiranje. Kompletan materijal je prezentiran na Gradskom vijeću dana 29.07.2020.godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti plan aktivnosti.