Uzunović Kenan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu vezanu za gradnju i rekonstrukciju ulice Muhameda Seida Serdarevića, koja povezuje dionicu od Kamenog mosta do Obalnog bulevara. Obrazloženje: Inicijativa za gradnju i rekonstrukciju navedene ulice postoji već duži niz godina, na sjednici koja je održana u mjesecu junu 2018. godine tadašnja Služba za Urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Gradskom vijeću predložila je Odluku o utvrđivanju javnog interesa koja se odnosila na predmetnu inicijativu. Imajući u vidu da je za donošenje navedene odluke urađen i Elaborat eksproprijacije, Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina podnosim inicijativu da predmetnu Odluku o utvrđivanju javnog interesa u narednom periodu dostavi Gradskom vijeću ponovni prijedlog na daljnje postupanje. Navedena lokacija, prepoznatljiva kao „Stara čaršija“ jedan je od simbola Zenice, i smatram kako će izgradnja i rekonstrukcija kompletne ulice pomoći privrednom razvoju svih subjekata koji rade na ovoj lokaciji, te urbanijem izgledu Grada.

Odgovor

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Zenica, vijećnik Kenan Uzunović je podnio inicijativu kojom predlaže ponovno dostavljanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i rekonstrukciju ulice Muhameda Seida Serdarevića Gradskom vijeću na razmatranje iz razloga navedenih u obrazloženju iste. Članom 15. stav 2. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12, 34/16) je propisano: „Javni interes za izgradnju objekta ili izvođenje radova, na području za koje je donesen regulacioni plan ili urbanistički projekt smatra se utvrđen tim planom, odnosno projektom.“ Tim povodom zatražili smo od Službe za urbanizam informaciju da li je budućim Regulacionim planom „Trg Alije Izetbegovića“ obuhvaćen status predmetne saobraćajnice, te u kojoj je fazi priprema, odnosno izrada ovog regulacionog plana. Služba za urbanizam je dostavila informaciju u kojoj stoji da je predmetna saobraćajnica obuhvaćena Regulacionim planom „Trg Alije Izetbegovića“, koji je u fazi izrade Nacrta plana. Ukoliko i pored ovih saznanja vezano za donošenje navedenog Regulacionog plana i dalje ima potrebe da se dostavi Odluka o utvrđivanju javnog interesa Gradskom vijeću na razmatranje, ova Služba će istu dostaviti za narednu sjednicu Gradskog vijeća.