Uzunović Kenan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

U skladu s odredbom člana 125. stav (2) Poslovnika o radu Gradskog vijeća ("Službene novine Grada Zenica", broj: 4/17), Kantonalnom zavodu za urbanizam Zeničko-dobojskog kantona i Službi za urbanizam Grada Zenica postavljam vijećničko pitanje: Zašto Grad Zenica još uvijek nema novi Urbanistički plan, iz kojih razloga se kasni s izradom navedenog Plana i koje radnje se trenutno poduzimaju u cilju usvajanja istog? Obrazloženje: Općinsko vijeće Zenica je na sjednici održanoj 25.02.2014. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014.-2034. godine ("Službene novine Općine Zenica", broj: 1/14). Umjesto Urbanističkog plana, na 5. sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana prema kojem je rok za izradu i usvajanje nacrta avgust, a prijedloga decembar 2021. godine, iz čega se zaključuje da se po prvobitno donesenoj Odluci nije ništa uradilo. Poznato je da četvrti grad po veličini u Federaciji BiH i najveći grad u Zeničko-dobojskom kantonu ima Urbanistički plan koji je star 38 godina i kao takav ne samo da ozbiljno onemogućava razvoj i poslovanje na području Grada Zenica, nego i narušava individualna prava građana. Također je poznata činjenica da je Prostorni plan Grada Zenica usvojen na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica održanoj 28.12.2017. godine, da postoji obeveza usklađivanja svih planskih dokumenata nižeg reda s Prostornim planom, te da neusvajanje Urbanističkog plana ima direktne posljedice koje sam naprijed naveo. Višegodišnje kašnjenje u usvajanju istog je neprihvatljivo, te tražim pisani odgovor s detaljnim obrazloženjem u roku koji je utvrđen Poslovnikom o radu Gradskog vijeća.

Odgovor

Na sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 17.06.2021. godine vijećnik Kenan Uzunović podnio je vijećničko pitanje u smislu zašto Grad Zenica nema Urbanistički plan, iz kojih razloga se kasni s izradom Plana i koje radnje se trenutno poduzimaju u cilju usvajanja istog. U vezi sa podnesenim vijećničkim pitanjem, Služba za urbanizam daje sljedeći ODGOVOR Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 18.04.2013. godine, broj: 02-23-9504/13 od 18.04.2013. godine, zadužuje se Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje, kao upravna jedinica u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/12), da izvršava obaveze Nosioca izrade planskih dokumenata u skladu sa utvrđenim Programom izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2016. godine, u cilju realizacije mjera provođenja utvrđenih članovima 4., 12. i 56. Odluke o provođenju Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/09, 6/09 i 5/10), te da je Programom izrade planskih dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2016. godina (prostorni i urbanistički planovi) od aprila 2013. godine općina Zenica uzeta u prioritete. Vijeće općine Zenica je 25. februara 2014. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana općine Zenica za period 2014-2034. godine ("Službene novine općine Zenica", broj: 1/14), kao i Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014-2034. godine ("Službene novine općine Zenica", broj: 1/14). Shodno članu 9. navedene Odluke, nosilac izrade Urbanističkog plana je Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona. Od strane Načelnika općine aktom broj: 02-23-3318/14 od 06.03.2014. godine formirani su Savjet plana i Stručni tim za pripremu izrade Prostornog/Urbanističkog plana općine Zenica za period 2014-2034. godine, te je nakon potpisivanja Protokola o izradi Urbanističkog plana za uže i šire urbano područje Zenice, broj: 02-23-5360/14-1 od 07.04.2014. godine i Protokola o izradi Prostornog plana općine Zenice i neposrednim materijalnim troškovima izrade, broj: 02-23-5360/14 od 07.04.2014. godine od strane Načelnika općine zvanično započeta procedura izrade Prostornog plana, kao plana višega reda, nakon čijeg usvajanja bi se nastavila izrada Urbanističkog plana. Problematika oko izrade i usvajanja Prostornog plana je poznata. - Aktivnosti provođene nakon 2014. godine Služba za prostorno uređenje je akom broj: 06/23-21269/16 od 24.10.2016. godine tražila od Zavoda da dostave Program aktivnosti za 2017. godinu u vezi sa prostorno-planskim dokumentima (Urbanistički i Prostorni plan). S tim u vezi Zavod je dostavio akt broj: 12/09-23-17998-1/16 od 07.11.2016. godine sa predloženom dinamikom izrade i donošenja pojedinih faza Plana. Prostorni plan Grada Zenica za period 2016 – 2036. godine usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica održanoj 28.12.2017. godine ("Službene novine Grada Zenica" broj: 1a/18 od 23.02.2018. godine). Skupština Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Prostorni plan Grada Zenica dana 27.08.2019. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/19). Nakon usvajanja Prostornog plana Grada Zenica trebalo se pristupiti izradi Urbanističkog plana Grada Zenica. S tim u vezi 28.02.2018. godine u prostorijama Zavoda održan je sastanak Nosioca pripreme i Nosioca izrade Plana, na kojem je tema bila aktuelna problematika, koja se odnosi na pripremu i izradu Urbanističkog plana, potrebne buduće aktivnosti, kao i propisane procedure utvrđene Zakonom i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata. Na sastanku su definisani problemi, koje je potrebno riješiti prije pristupanja izradi Plana: - potrebno utvrditi područja koja se mogu izuzeti iz trenutnih granica eksploatacionih rudnih polja, obzirom da ista zahvataju najveći dio grada, odnosno područje Urbanističkog plana - da se uradi nova Studija o inžinjersko-geološkim istraživanjima, - da se Grad očituje po pitanju zaštite okoline, obzirom da su ranijim planskim dokumentom zbog ekstremnog zagađenja pojedini dijelovi grada (Tetovo, Podbrežje, Fakultetska-Travnička ulica) bili planirani za iseljavanje - da se Grad očituje po pitanju statusa Garnizona i KPZ Zenica, kako bi se kroz smjernice planirala namjena ovih lokaliteta. Ranijim planskim dokumentom ovi sadržaji planirani su za izmještanje izvan gradskog područja. - da se obezbijedi analiza i istraživanje o stanju i potrebama izgradnje pojedinih sadržaja društvene, komunalne i saobraćajne infrastrukture (objekti obrazovanja svih nivoa, zdravstva, kulture, sporta, uprave, vjerski objekti, groblja, deponije, vodosnabdijevanje i odvodnja, saobraćaj – kolski, željeznički, pješački, biciklistički, stacionarni), a na osnovu realnih procjena, uzimajući u obzir broj stanovnika, migracije, broj vozila i sl. - Aktivnosti preduzete u 2020. godini U toku 2020. godine održano je nekoliko sastanaka kojima su prisustvovali predstavnici Službe za urbanizam Grada Zenica, kao nosioca pripreme Urbanističkog plana i Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao nosioca izrade, a u cilju aktiviranja izrade navedenog planskog dokumenta. Na sastanku održanom 26.02.2020. godine precizirani su problemi, odnosno definisani dokumenti koji su neophodni da bi se započelo sa izradom Urbanističkog plana. Aktom Gradonačelnika broj: 02/45-664/2 od 10.01.2020. godine i urgencijom broj: 02/45-664/2-1 od 14.08.2020. godine traži se od svih službi Gradske uprave da se aktivno uključe u izradu Urbanističkog plana, tako što će dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju, koja može poslužiti za izradu Plana, kao i da kandiduju osobe, koje će biti uključene u Stručni tim. Aktom Gradonačelnika broj: 02/45-2324/20 od 07.02.2020. godine i urgencijom broj: 02/45-12723/20 od 03.08.2020. godine traženo je od Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje, kao nosioca izrade da se inteziviraju aktivnosti na izradi Urbanističkog plana. Kantonalni zavod je dopisom broj: 12/09-23-4190-2/14 od 22.07.2020. godine odgovorio da je potrebno donijeti novu Odluku o prostupanju izradi Plana, Program i plan aktivnosti sa planom uključivanja javnosti, te da je pojedina dostavljena dokumentacija zastarjela. Našim aktim broj: 03/23-27075/19 od 12.12.2019. godine, kao i aktom broj: 03/19-3954/20 od 26.02.2020. godine predstavnicima Zavoda za urbanizam dostavljena je u elektronskoj formi dokumentacija za potrebe izrade Urbanističkog plana: određene studije, elaborati i sl. Na petoj sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28.1.2021. godine usvojena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana („Službene novine Grada Zenica“, broj: 1/2021). Sastavni dio Odluke čini Program i plan aktivnosti za izradu Urbanističkog plana kojim su definisani rokovi za izradu pojedinih faza Plana, usaglašeni sa Nosiocem izrade Plana odnosno Kantonalnim zavodom za urbanizam i prostorno uređenje. Nosilac pripreme je preduzeo sve aktivnosti i dostavio sve tražene materijale, ali se ipak kasni sa planiranom dinamikom, odnosno sa rokom izrade prostorne osnove čije je usvajanje prema Programu o planu aktivnosti planirano za april 2021. godine, a prednacrta plana za juni 2021. godine. Na dinamiku u izradi Plana uticalo je više nepredviđenih okolnosti. Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane corona virusom u periodu februar-april ove godine, pojedini članovi tima Nosioca izrade Plana, koji su uključeni u izradu Plana, bili su na bolovanju što je uticalo na vremenski period izrade prostorne osnove. Također problematika Rudnika, definisanja rudnih polja, kao i statusa Garnizona i Kazneno popravnog doma Zenica su usporili izradu Plana.