Pašalić Denan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11.01.2021. godine, vijećnik Denan Pašalić podnio je inicijativu za izgradnju prilazne saobraćajnice i parking prostora u ulici Čurukovića put broj 22 i 22a. Obrazloženje: „Prilaz prema navedenoj zgradi je improvizovan i veoma je teško doći do iste, pogotovo za vrijeme vremenskih neprilika kiše ili snijega. Hitna pomoć je u više navrata odbijala da direktno dođe do zgrade zbog neadekvatnog prilaza. Napomenuti ću Vas da je to jedina zgrada na području MZ „Crkvice“ koja nema asfaltiran put, iako su zahtjevi od strane MZ upućivani još davne 2006. godine. Ovim putem apelujem nadležnoj Gradskoj službi da u okviru pripreme plana za kapitalne investicije po pitanju putne infrastrukture na području Grada Zenica, uvrsti i navedenu saobraćajnicu i parking prostor kako bi napokon i građani navedene zgrade imali normalan prilaz prema svojim stanovima.“

Odgovor

Dana 25.02.2021. godine, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice tražila je mišljenje od Službe za urbanizam sa aspekta planske dokumentacije za izgradnju prilazne saobraćajnice i parking prostora u ulici Čurukovića put broj 22 i 22a, u MZ Crkvice. Aktom broj: 03-19-1020/21 od 02.03.2021. godine, Služba za urbanizam je dostavila traženo mišljenje kojim navode da je predmetna lokacija na kojoj se traži izgradnja prilazne saobraćajnice sa parkingom, obuhvaćena Regulacionim planom „Kamberovića ravan i padina“, s tim da je predmetni planski dokument u fazi izrade Prednacrta plana, te stoga nemaju zvanične podatke o planiranoj izgradnji prilazne saobraćajnice. Također, u dostavljenom mišljenju navode da će u mjesecu martu ove godine navedeni planski dokument biti u fazi izrade Nacrta plana, na osnovu kojeg će imati detaljnije informacije u vezi planirane izgradnje prilazne saobraćajnice i mogućeg parkinga za predmetnu lokaciju. Shodno gore navedenom, a obzirom da se radi o izgradnji nove saobraćajnice, za koju je potrebno pribaviti projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, a sve u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice za sada ne može poduzimati dalje korake.