JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica – predstavnik Vijeća roditelja


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA


Komisija za raspisivanje i provođenje konkursne procedure izbora kandidata za
imenovanje člana Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica –
predstavnik Vijeća roditelja
Zenica, 12.02.2024. godine


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13),
člana 39. stav (3) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona", br. 7/10 i 8/12), a u vezi sa članom 47a Pravila JU
"Predškolski odgoj i obrazovanje" Zenica, u postupku imenovanja člana Upravnog
odbora Javne Ustanove, predstavnika Vijeća roditelja, Komisija za raspisivanje i
provođenje konkursne procedure izbora kandidata za imenovanje člana Upravnog
odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica - predstavnik Vijeća roditelja,
objavljuje


JAVNI KONKURS


za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i
obrazovanje Zenica - predstavnik Vijeća roditelja
Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU
Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica – predstavnik Vijeća roditelja.
Mandat člana Upravnog odbora, predstavnika Vijeća roditelja koji se bira
Javnim konkursom traje do isteka četvorogodišnjeg mandata Upravnog odbora JU
Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica imenovanog Rješenjem broj: 02-45-1491/24 od
23.01.2024. godine.


I OPIS POZICIJE
Upravni odbor, pored poslova utvrđenih Zakonom, obavlja i sljedeće poslove: razmatra
plan upisa djece, razmatra rezultate predškolskog odgoja i obrazovanja, odlučuje o
prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenih radnika prema djeci, donosi pravila
predškolske ustanove, imenuje i razrješava direktora predškolske ustanove, vrši izbor
pomoćnika direktora predškolske ustanove, objavljuje konkurs za izbor odgajatelja i
stručnih saradnika, odlučuje o žalbama po konkursu, odlučuje o prestanku prava
odgajatelja i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, usvaja godišnji
program rada predškolske ustanove, razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg
programa rada predškolske ustanove, podnosi izvještaj o radu predškolske ustanove
osnivaču, prati uspjeh djece i poduzima mjere za unapređivanje uvjeta rada u
predškolskoj ustanovi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, donosi finansijski plan i
usvaja godišnji obračun, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta i druge opće akta u skladu sa zakonom i pravilima predškolske ustanove,
odlučuje o prigovoru roditelja djece na rad odgajatelja i stručnih saradnika, odlučuje o
prigovoru odgajatelja i stručnih saradnika na ocjenu o radu, razmatra prijedloge odluka i
preporuke upućene upravnom odboru i poduzima odgovarajuće mjere, usmjerava i
kontrolira rad direktora, rješava određena pitanja odnosa sa osnivačem, donosi svoj
program rada, a izvještaj o svom radu podnosi osnivaču, odlučuje o korištenju sredstava
preko iznosa određenog pravilima predškolske ustanove, odlučuje o žalbama i
prigovorima zaposlenih i njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog
odnosa, obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima predškolske ustanove.
Kandidat za člana Upravnog odbora Javne ustanove mora ispunjavati opće i posebne
uslove.


II OPĆI USLOVI
Opći uslovi za imenovanje su:

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
  nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3
  godine prije objavljivanja upražnjenje pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji
  (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,
  vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 6. da nema privatni-finansijski interes u ustanovi u čiji se upravni odbor kandiduje,
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim
  zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u
  organima vlasti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08),
 8. da nije član ni u jednom upravnom ili nadzornom odboru ustanove, odnosno
  privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom, te da nije član odbora za
  reviziju,
 9. da nije direktor ustanove,
 10. da nije osuđivan za krivično djelo,
 11. da nije pravosnažnim rješenjem kažnjavan za prekršaje nespojive sa dužnošću u
  upravnom odboru, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja
  aktivnosti u nadležnosti upravnog odbora u posljednjih pet godina od dana
  pravosnažnosti rješenja,
 12. da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja.
  III POSEBNI USLOVI
  Posebni uslovi za imenovanje su:
 13. VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
  trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 14. najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
 15. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 16. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 17. komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 18. sposobnost tumačenja propisa iz djelatnosti organa u kojem se kandiduje na
  upražnjenu poziciju,
 19. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere,
 20. preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca.
  IV POTREBNI DOKUMENTI
  Svojeručno potpisana prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i
  kontakt telefon.
  Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti:
 21. diplomu o završenom obrazovanju,
 22. dokaz o traženom radnom iskustvu nakon sticanja tražene stručne spreme
  (potvrda iz koje se može utvrditi radno mjesto, tražena stručna sprema za radno
  mjesto i dužina radnog iskustva),
 23. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 24. ovjerene izjave kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3. do 9. Općih
  uslova iz Javnog konkursa (sve navedene izjave mogu biti tekstualno sadržane na
  jednom ovjerenom listu i ne smiju biti starije od datuma objave ovog Javnog
  konkursa).
  Uvjerenja kojim se dokazuje ispunjenost Općih uslova iz tačke 10. i 11.,
  odgovorni javni službenik će zatražiti od kandidata koji bude predložen za konačno
  imenovanje.
  Kandidat koji bude izabran dužan je Uvjerenja iz tačke 10. i 11. Općih uslova iz
  Javnog konkursa dostaviti u roku od pet dana od dana izbora i ista ne smiju biti starija
  od datuma objavljivanja Javnog konkursa.
  Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs moraju biti originali ili u
  ovjerenoj kopiji.
  Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će
  biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i
  na web stranici Grada Zenica.
  Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa biće telefonski i pismeno
  obaviješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.
  Prijavu na Javni konkurs, sa svim traženim dokumentima, potrebno je dostaviti
  lično ili preporučeno poštom na adresu:
  GRAD ZENICA
  Komisija za raspisivanje i provođenje konkursne procedure izbora kandidata za
  imenovanje člana Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica –
  predstavnik Vijeća roditelja
  Trg Bosne i Hercegovine br. 6
  72000 Zenica
  sa naznakom
  „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU
  Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica - predstavnik Vijeća roditelja - NE
  OTVARATI“

Komisija za raspisivanje i provođenje
konkursne procedure izbora kandidata
za imenovanje člana Upravnog odbora
JU Predškolski odgoj i obrazovanje
Zenica-predstavnik Vijeća roditelj

Zadnji oglasi i konkursi

Pogledaj sve oglase i konkurse