Babajić Almir (SDP - Socijaldemokratska partija BiH)


Pitanje

Na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 04.02.2021. godine vijećnik Almir Babajić postavio je vijećničko pitanje kojim se traži vraćanje taksi stajališta „Bolnica“ na lokaciju ispred JU KBZ i određivanje lokacije za taksi stajalište u naselju Mokušnice. Obrazloženje: Prije nekoliko godina taksi stajalište „Bolnica“ je izmješteno sa lokacije ispred kapije JU Kantonalna bolnica Zenica na lokaciju parking u ulici Crkvice. Nova lokacija je udaljena nekoliko desetina metara od ulaza u bolnicu i potpuno je nevidljiva od zida. Ovo predstavlja problem i za taksiste prema čijem mišljenju trenutna lokacija ne zadovoljava niti minimum uslova i za pacijente i uposlenike JU KBZ. Predlažem nadležnoj službi da taksi stajalište vrati na prethodnu lokaciju kako bi olakšala rad taksi službe. Predlažem službi da uspostavi i novo taksi stajalište u naselju Mokušnice jer se radi o MZ u kojoj živi veliki broj građana i u kojoj radi veliki broj ugostiteljskih objekata. Prema mišljenju jednog broja vozača taksi vozila postoje neka taksi stajališta koja su potpuno beskorisna i nefunkcionalna (npr. Kanal). U prilogu Vam dostavljam i molbu taksi vozača.

Odgovor

Odgovor Službe za urbanizam: Rješenjem Službe za urbanizam broj: 03-23-37/18 od 19.01.2018. godine izdata je urbanistička saglasnost sa važnošću odobrenja za građenje kojom se daje saglasnost za uređenje 17 taksi stajališta na području grada sa ukupno 88 taksi mjesta, a prema urbanističko-tehničkim uslovima Službe. Rješenje je izdato na zahtjev Službe za privredu i finansije Grada Zenica, a po inicijativi i prijedlogu Udruženja taksista „Zenica taksi“ Zenica. Navedenim rješenjem na lokaciji u ulici Crkvice (bolnica) određeno je 5 taksi mjesta. Predmetna lokacija definisana je na uređenom parking prostoru koji je izveden uz ogradu bolničkog kruga, na udaljenosti cca 15 m od lokacije koja se traži ovim pitanjem. Taksi stajalište nije predviđeno na traženoj lokaciji iz razloga što navedeni prostor predstavlja kolsku površinu sa koje polaze četiri redovne autobusne linije i to: „Bolnica Blatuša“, „Bolnica-Kanal“, „Bolnica-Sviće“ i „Bolnica-Donja Gračanica“, te se na istom prostoru vrši okretanje autobusa. Za određivanje lokacije taksi stajališta u naselju Mokušnice nije bilo prijedloga od strane Udruženja taksista „Zenica taksi“ Zenica. Ukoliko navedeno Udruženje traži vraćanje taksi stajališta „Bolnica“ na lokaciju ispred JU KBZ, te smatra da je na lokaciji „Mokušnice“ potrebno uvođenje taxi stajališta, predlažemo da se Udruženje putem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove obrati Službi za urbanizam, koja će u okviru podnesenog zahtjeva razmotriti da li postoje mogućnosti za vraćanje i formiranje taksi stajališta na predloženim lokalitetima.