Halać Aida (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28.01.2021. godine vijećnici Aida Halać, Elmin Šabanović i Osman Mehinagić podnijeli su zajedničku inicijativu resornoj službi i JP Vodovod i kanalizacija Zenica, a na zahtjev mještana ulice Josipovića put i povjerenika MZ Novo Radakovo, za priključenje ove ulice na gradsku vodovodnu mrežu i eventualnu izradu projekta za ove radove, ukoliko isti već ne postoji. Obrazloženje: Mještani ulice Josipovića put, koja ima oko 40 domaćinstava, duži niz godina imaju problem sa vodosnabdijevanjem. Trenutno vodosnabdijevanje u ovoj ulici se vrši iz mjesnog vodovoda Zorkovac iz kojeg se vodosnabdijevaju tri mjesne zajednice. Pored problema sa dotokom vode u rezervoar koji ne zadovoljava minimalne potrebe, izvršene hemijske i bakteriološke analize vode iz mjesnog vodovoda su pokazale da voda nije ispravna hemijski ni bakteriološki te kao takva nije za upotrebu. Shodno navedenom, molimo da se u što skorijem roku pristupi rješavanju ovog problema. U svrhu što efikasnijeg rješavanja istog, predlažemo da se, kao prvi korak u ovom procesu, izdvoje sredstva za izradu projekta spajanja ove ulice (ili svih naselja koja se vodosnabdijevaju iz mjesnog vodovoda Zorkovac)na gradsku vodovodnu mrežu.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Nakon realizacije projekta Plava voda stvaraju se uslovi za priključenje novih korisnika na gradsku odovodnu mrežu. Nakon sticanja uslova JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i Grad Zenica će u skladu sa Studijom izvodivosti – Vodosnabdjevanje i odvodnja otpadnih voda za Zenicu opredijeliti prioritete i naselja koja će biti priključena na gradsku vodovodnu mrežu. Dok se ne steknu uslovi za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu korisnici vodovoda Zorkovac dužni su da trajno obezbjeđuju potrebna finansijska sredstva i druge uslove za održavanje i funkcionisanje tih objekata u skladu sa njihovom prirodom i namjenom i za vršenje minimalnog broja propisanih pregleda zdravstvene ispravnosti vode za piće iz tih objekata. Služba će pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za priključenje ulice Josipovića put na gradsku vodovodnu mrežu. Odgovor JP „ViK“ d.o.o. Zenica: JP „ViK“ d.o.o. Zenica je dana 12.02.2021. godine na protokolu preduzeća zaprimilo dopis dostavljen od strane Stručne službe Gradskog vijeća u kojem se traži očitovanje o inicijativi vijećnika Aide Halać, Elmina Šabanovića i Osmana Mehinagića, a kojom se predlaže „priključenje ulice Josipovića put i naselja koja se vodom snabdijevaju iz mjesnog vodovoda Zorkovac na gradsku vodovodnu mrežu, te izdvajanje sredstava za izradu navedenog projekta. U vezi s ovom inicijativom obavještavamo vas da je postupajući po molbi MZ Novo Radakovo stručno osoblje ovog preduzeća izvršilo uvid na licu mjesta i upoznalo se sa predmetnom problematikom. Ustanovljeno je da bi za rješenje problema vodosnabdijevanja mještana iz ulice Josipovića put bilo potrebno isprojektovati i izgraditi pumpni sistem koji bi iz najbliže gradske vodovodne linije zahvatio vodu i pomoću pumpi i novog transportnog voda dovodio vodu u ulicu. Nakon izrade projektne dokumentacije potrebno je pronaći izvore finansiranja te, nakon toga, obezbijediti potrebne saglasnosti i dozvole. Preduzeće je od gradske službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice dobilo nalog da izradi projektni zadatak, što predstavlja prvi korak u rješavanju predmetne problematike. Izrada projektnog zadatka je u toku.